Årets første møte i teknisk hovedutvalg

raadhusyiuy
Fire saker skal opp til behandling når Plan- og Teknisk Hovedutvalg har årets første møte onsdag 27. januar klokken 18.00 i formannskapssalen i rådhuset.

Den fjerde saka (sak 4) til hovedutvalget onsdag er  "Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i landbruket 2010-2014" for Herøy og Dønna.

(omtalt annet sted her)

 

SAK 1/10: SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 3 BNR. 5 ELIN MOE OG KIRSTI EDVARDSEN 

Rådmannens innstilling:

Det tillates i henhold til Jordloven §§ 1 og 12 fradeling av inntil tre parseller – hhv på ca 800m2 fra gnr/bnr 3/5 i Herøy som skal benyttes til fritidsbebyggelse og sjøtomt.

 

 

Fradelingen skal ikke være til hinder for utnyttelse av omkringliggende areal til landbruksformål – herunder beiting med husdyr. Det stilles vilkår om at tomtene på parsell 2 og 3 trekkes opp fra sjøen slik at beitedyr fritt kan bevege seg mellom tomtene og sjøen. Gjerding rundt tomtene skal være landbruksinteressene uvedkommende.

 

Fradelingen er ikke endelig før saken er behandlet etter Plan- og bygningsloven.

 

Bakgrunn:

Saken gjelder søknad om deling av gnr 3/5, Tenna i Herøy. Det søkes om fradeling av tre parseller – på ca 800m2, se kart. Søknad datert 01.11.2009.

 

 

Søker: Elin Moe, Leistadv 8, 7047 Trondh. og Kirsti Edvardsen, Båsmosjyen 17, 8616 Mo i Rana.

 

Søknad om fradeling må behandles etter jordloven.

Saken legges fram til politisk behandling.

 

 

Saksutredning:

Elin Moe og Kirsten Edvardsen overtok hjemmel til eiendommen i 1974. Bruket er ikke lenger selvstendig driftsenhet. Landbruksarealet leies ut til landbruksformål til bruk i drift.

 

 

Eiendommen gnr 3 bnr 5 består i sum av følgende areal:

Fulldyrka 37 dekar

Overflatedyrka 0 dekar

Innmarksbeite 89 dekar

Skog 0 dekar

Annen mark 158 dekar

 

Annet markslag 3 dekar

Sum areal landbrukseiendom 287 dekar

 

Parsell 1 er tiltenkt hytte og naust til Kari Anne Angell.

Parsell 2 og 3 er planlagt til fritidsbebyggelse/fritidshus

 

 

Det omsøkte arealet er grunnlendt med noe fjell i dagen og består botanisk av en mosaikk av utmarksareal med noe innmarksbeitepreg. De beiteområdene som de omsøkte parsellene er en del av ligger slik til at det er svært lite aktuelt å benytte til beiteområde alene.

 

Dette på grunn av at de ligger mellom sjøen, allerede eksisterende fradelte tomter med bebyggelse og vei. Det er imidlertid aktuelt å benytte de omtalte utmarks- og innmarksbeitearealene til beiteområde i kombinasjon med de fulldyrka arealene. Da vil dette i sum utgjøre et betydelig beiteareal.

 

 

Det er flere boliger og fritidseiendommer omkring det omsøkte området. Det kan ut fra landbruksmessige hensyn vurderes som mindre problematisk å fortette utbygging i dette området sett i forhold til de områdene på Tenna som er mer urørt av utbygging.

 

 

Det er innkommet merknad til søknaden fra Randi S. Hansen. Denne tas ikke til vurdering i be-handling av saken etter Jordlova, men vil bli med i saksbehandlingen etter Plan- og bygningsloven.

 

 

Planstatus for eiendommen er kommuneplanens arealdel LNF-område 1 og 3 som tilsier at det er tillatt med spredt bolig- og fritidsbebyggelse.

 

Generelt er det et delingsforbud, men i Jordlovens § 12 om deling står: " Departementet kan gje samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet."

 

 

Jordlovsbehandlingen er ikke alene avgjørende for utfallet av saken. Det gjøres oppmerksom på at tillatelse til fradeling skal endelig avgjøres ved behandling etter Plan- og bygningsloven. Delingen er godkjent etter Plan- og bygningsloven under forutsetning av positivt vedtak etter jordloven.

 

 

Saksbehandlers vurdering:

Fradelingen er forenlig med kommuneplanens arealdel.

 

Eiendommen er en landbrukseiendom ut fra Konsesjonslovens bestemmelser siden den har både fulldyrka areal over 25 dekar og er over 100 dekar totalt. Fradeling av parsell 1 er lite problematisk for landbruksinteressene på grunn av bonitet og arrondering.

 

 

Fradeling av parsell 2 og 3 som har moderat verdi som beiteareal vil være problematisk dersom fradelingen medfører avsperring av beiteområdet mot sjøen, slik at beitedyrene ikke kan bevege seg fritt.

 

På bakgrunn av dette kan det anbefales fradeling av de omsøkte tre parseller med vilkår om at tomtene trekkes opp fra sjøen slik at tomtene ikke hindrer beitedyrs ferdsel i strandområdet på en slik måte at de fritt kan bevege seg fra området nordøst for tomt 3 til sørvest for tomt 2.

 

 

Ut fra en helhetsvurdering anbefales søknaden om deling av areal fra gnr/bnr 3/5 etter Jordloven.

 

 

SAK 2/10: SØKNAD OM KONSESJON GNR 26, BNR 9 - JIM BRASØYGÅRD

Rådmannens innstilling:

Med hjemmel i konsesjonsloven nr. 98 av 28.11.2003 gis Jim Brasøygård konsesjon for erverv av gnr/bnr 26/9 i Herøy til tilleggsareal til gnr/bnr 26/4.

 

Det er ingen merknader til kjøpesummen som er avtalt mellom partene.

 

Konsesjonen blir gitt med følgende vilkår

     

  • Eiendommen skal sammenføyes med gnr/bnr 26/4 i Herøy og skal inngå som del av driftsenheten 
  • Innmark og utmark skal benyttes til beite enten ved egen drift eller ved utleie til andre landbruksforetak i drift dersom det er interesse for dette i landbruksnæringa.
  •  

Bakgrunn:

Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom - gnr/bnr 26/9, datert 26.11.2009.

Søker: Jim Brasøygård

Selger: Tom Brasø for: Bjørn Brasø, Karl Brasø, Harald Brasø, Tom Brasø

Kjøpesummen er satt til kr.400.000,-

 

Saksutredning:

Søknaden om konsesjon gjelder erverv av tilleggsareal til eiendom gnr/bnr 26/4 i Herøy. Totalaealet er 50,5 dekar og består av to parseller, se kart. Begge parsellene ligger inntil gnr/bnr 26/4, slik at sammenføying er kurant.

 

 

Omsøkte parsell ligger i LNF-sone 1 og 3. I kommunens arealplan står det: "I områder som på kartet er vist som LNF 1 område er det tillatt med spredt boligbygging". I områder som er definert som LNF 3 områder er det tillatt med spredt fritidsbebyggelse".

 

 

Eiendommen gnr/bnr 26/9 er en landbrukseiendom med totalareal på 50,5 dekar. Eiendommen ble opprinnelig skilt ut fra gnr/bnr 26/4 i 1927. Eiendommens areal er mindre enn konsesjonslovens grense for hva som defineres som landbrukseiendom. Eiendommen er så liten at det etter dagens krav til økonomisk lønnsomhet og gjeldende landbrukspolitikk ikke kan regnes som en økonomisk lønnsom drivverdig selvstendig enhet.

 

Bruken vil i følge søknad være tilleggsareal til gnr/bnr 26/4. I følge søker Jim Brasøygård vurderer han å iverksette oppstart av landbruksdrift på bruket 26/4 og 9. Tilleggsarealet vil bidra i positiv retning for å utvikle gnr/bnr 26/4 som landbrukseiendom.

 

 

Vurdering:

Ut frå landbruksfaglige hensyn er det ikke noe som taler mot å gi konsesjon til Brasøygård for erverv av omsøkte eiendom. Saksebehandler anbefaler at det gis konsesjon til Jim Brasøygård for erverv av gnr/bnr 26/9 til tilleggsareal til gnr/bnr 26/4 og stiller krav om sammenføying med gnr/bnr 26/4.

 

 

SAK 3/10: REGULERINGSENDRING - GNR. 6 BNR. 201 OG 130

Rådmannens innstilling:

Det innstilles på at reguleringplan som forespurt ved brev av 8.12.2009 kan fremmes jfr. plan og bygningslov (av 27. juni 2008 nr. 71, i kraft fra 1. juli 2009) § 12-11. Søker underrettes pr. brev og kalles inn for forhåndskonferanse for å avklare prinsipielle spørsmål ang. det videre planarbeidet og planprosessen.  

Saksutredning:

Området eiendommene ligger på er i dag regulert til forretning/kontor og til fiskebruk. Omsøkt område for reguleringsendring er regulert ved reguleringsplan med nr. 504.16, vedtatt i kommunestyret den 23.9.1987. Normalt bør alle reguleringsplaner eldre enn 10 år vurderes for å påse at plan og ønsket politisk utvikling i områder henger sammen.

 

Grunneiere har ved brev forespurt om muligheter for å omregulere deler av denne planen da hovedhensikten for området dette gjelder ikke lenger kan sies å kunne gjennomføres gitt den utvikling oppdrettsnæringen har hatt mht. den teknologiske utvikling og krav til lokaliteter med hjemmel i dagens plan.

 

Dagens bruk for bygninger innen for vedtatt plan er også i strid med plan, men det er gitt dispensasjon fra planen for denne bruk. Det ønskes primært en omregulering av området som i planen betegnes som fiskebruk til boligformål. Bruk av bygninger vil etter en omregulering være i tråd med den endring som ønskes.

 

Bakgrunn:

Brev til Herøy Kommune av 08.12.2009 hvor svar utbes om en reguleringsendring vil kunne fremmes.

 

Vurdering:

Reguleringsplan 504.16 er for områder hvor reguleringsendring søkes i strid med dagens bruk. Hensikten bak planen har innenfor samme omsøkte område mer eller mindre gått ut på dato og arealer i omsøkt område tilfredsstiller i dag ikke de lokalitetskriterier som etterspørres i dag til fiskebruk/oppdrettsvirksomhet.   Reguleringsplanen slik den foreligger synes derfor å kunne få en fornuftig utvikling i området. En omregulering som er i tråd med den bruk som faktisk er på området vil derfor være fornuftig.
raadhusyiuy
Plan- og Teknisk Hovedutvalg har møte i rådhuset onsdag ettermiddag.

Annonser