Årets første møte i formannskapet

formannskapet_02
Herøy formannskap har årets første møte tirsdag 26. januar klokken 09.00. Blant sakene er innspill fra komiteen for kommunens 150års-jubileum som foreslår at det reises en skulptur på et egnet sted.
13 saker står på kartet, derav tre unntatt offentlighet. Det gjelder sakene 9 - 10 og 11.   Dokumentene til sak 12 Herøy Marine Næringspart - ettersendes eller blir delt ut på møtet.   Sak 1/2010: NY MATRIKKELLOV - BETALINGSREGULATIV   Rådmannens innstilling:   Med hjemmel i matrikkellovens § 32, jfr. matrikkelforskriftens § 16, vedtar kommunestyret at det utarbeides regulativ for arbeider etter matrikkelloven. Regulativ med gebyrsatser slik det er vist i forslag datert Herøy kommune, den 26.11.2009 godkjennes. Regulativet justeres hvert årsskifte i henhold til sats som framgår i vedtatt årsbudsjett.   Bakgrunn: Stortinget har ved lov av 2006-06-17 nr. 101 godkjent Lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) med ikrafttredelse 01.01.2010. Den avløser i sin helhet tidligere Delingslov. Dette innebærer bl.a. at dagens betalingsregulativ etter delingsloven også utgår i sin helhet, og nytt regulativ må nå ut utarbeides og vedtas av kommunestyret.   Saksutredning: Matrikkelovens § 32 gir kommunene hjemmel til å ta gebyr for oppmålingsarbeider, matrikkelføring, utferding av matrikkelbrev og anna arbeid etter loven fastsatt i eget regulativ som er godkjent av kommunestyret selv.   Med bakgrunn i dette har Kommunenes Sentralforbund (KS), Statens kartverk og GeoForum utarbeidet forslag til en ny nasjonal samordnet gebyrmal for dette saksområdet. KS har derimot ikke funnet det riktig å utarbeide veiledende gebyrsatser, idet satsene må fastsettes på grunnlag av kostnadene med arbeid etter matrikkelloven i den enkelte kommune.   I det nye regulativet vil det være naturlig å ta utgangspunkt i gjeldende regulativ etter delingsloven. Da denne ble utarbeidet og justert siste gang med vedtak i kommunestyret den 10.03.09 var dette gjort med utgangspunkt i en vurdering av kostnadsaspektet for målearbeider etter delingsloven. For å være sikker på at gebyrene ikke skulle ligge for høyt, ble disse justert noe ned i forhold til kommunes kostnader og i forhold til sammenlignbare kommuners gebyrer.   Sak 2/2010: AVTALE OM MEDFINANSIERING - VARIG TILRETTELAGT ARBEID AVTALE MELLOM NAV HERØY, HERØY KOMMUNE OG HERØY ASVO AS   Rådmannens innstilling: Herøy kommune godkjenner framlagte avtale om medfinansiering m.v. vedrørende arbeidsmarkedstiltaket ”Varig tilrettelagt arbeid” mellom NAV Herøy og Herøy kommune og Herøy ASVO   Bakgrunn: Ny forskrift om arbeidsmarkedstiltakene trådte i kraft 01.01.2002. Dette innebærer blant annet at det er innført et nytt arbeidsmarkedstiltak, VTA, jf forskriftens kap. 7. Det nye tiltaket har sitt grunnlag i et støtte- og styringssystem som i stor grad bygger på det tidligere regelverket for tiltaket Arbeidssamvirke i offentlig virksomhet (ASVO). I forbindelse med iverksettelsen av det nye støtte- og styringssystemet, vil en del av de selskaper som inntil nå har drevet ASV-  og PV-tiltak på grunnlag av ”driftsstøtte etter budsjett”, i fremtiden drive tiltakene på grunnlag av ”driftsstøtte til fast sats”. I hht. det nye regelverket, skal eierne ved kommunene bidra aktivt til driften av tiltaket VTA bl.a. med krav om medfinansiering. På denne bakgrunn skal det inngås en avtale mellom NAV og den enkelte eierkommune om kommunal medfinansiering, jf. forskrift om arbeidsmarkedstiltak §7-9 og denne avtales punkt 3. Avtale om medfinansiering erstatter Intensjonsavtalen mellom tiltaksarrangør for ASVO og NAV.     Saksutredning: Kommunen forplikter seg til medfinansiering av VTA-tiltaket som drives av Selskapet som helt eller delvis er eiet av Kommunen. Selskapet har idag 12 godkjente plasser. Avtalen om medfinansiering gjelder de godkjente VTA-plassene Selskapet har godkjent pr. avtaledato. Medfinansieringssatsen skal være på minst 25% av den til en hver tid gjeldende statlige faste støttesats.           Medfinansieringssatsen i denne avtale er satt til  40 % av den til en hver tid gjeldende statlige faste støttesats.   Kommunen kan, etter avtale med Selskapet, øke medfinansieringssatsen i henhold til den enkelte arbeidstakerens behov for utvidet tilrettelegging eller oppfølging. Denne avtalen gir samme økonomisk uttelling som gjeldende avtale. D.v.s. utbetalinger innenfor budsjetterte rammer. Viser for øvrig til vedlagte avtaleforslag.   Vurdering: Herøy ASVO AS er en svært nyttig bedrift for kommunen. Svært mange bringes opp til en meningsfylt tilværelse. I tillegg gir tiltaket inntekter for personer som i utgangspunktet har så lavt innkomme at de ofte må søke om ekstra bidrag. Herøy har mange utfordringer på dette området. Bedriften har vært svært positiv og har drevet tilrettelegging langt utover de normer som myndighetene setter. Vi ser et stort potensiale i denne bedriften og vi har god kontakt og drøfter stadig nye utviklingsprosjekter. Jeg anbefaler at denne avtalen godkjennes.   Sak 3/2010: SØKNAD OM OPPLÆRINGSTILSKUDD  - OLAF PETTERSEN AS   Rådmannens innstilling:   Olaf Pettersen AS innvilges et opplæringstilskudd på kr.75.000,- for gjennomføring av kompetanseheving som omsøkt.   Tilskuddet utbetales mot dokumenterte utgifter.   Belastes Næringsfond I, konto 1.14708.325     Saksutredning:   Det vises til søknad fra Olaf Pettersen AS, mottatt 14.01.2010, der bedriften søker om tilskudd til kompetanseheving.   Bedriften har i dag 6 ansatte med forskjellig bakgrunn innenfor de arbeidsfelt bedriften dekker. For å imøtekomme de krav som stilles til bedriften og dens ansatte må det gjennomføres kurs/opplæring som omfatter alt fra førerkort, utvidelse av førerkort, grunnopplæring for yrkessjåfører, samt andre kurs innenfor anleggsarbeid som vannverk, vegbygging, sprenging m.m. Fra 10.september 2009 må alle som skal kjøre lastebil og buss ha yrkessjåførutdanning. Sistnevnte vil være gjeldende for 5 av bedriftens ansatte.   Bedriften planlegger gjennomført kurs for klasse C (Lastebil), CE (Vogntog) og DE (Buss) samt grunnutdanningskurs for yrkessjåfører. Dette vil være intensivkurs i regi av kjøreskole.   Kostnadene i denne sammenheng vil bli som følger:   - Kurs Klasse C, CE og E, for en person, pakkepris               kr.  80.000 - Yrkessjåførutdanning, grunnkurs, 5 à kr.34.000,-                 kr.170.000                                                            Totalt                           kr.250.000   I tillegg til ovennevnte vil det påløpe reise og oppholdsutgifter som dekkes av kursdeltakerne.   Herøy kommune ser positivt på søknaden. Det er viktig at en har en slik allsidig entreprenørbedrift i kommunen. At bedriften tar inn unge arbeidstakere er verdifullt da det bl.a. kan være med å styrke bosettingen. Kompetanseheving er også et satsingsområde jfr. gjeldende næringsplan.   Det anbefales at søknaden imøtekommes med et opplæringstilskudd på kr.75.000,-.       Sak 4/2010: HERØY KOMMUNE - 150 ÅR – FASTLEGGING AV RAMME OG VIDERE ARBEID MED ARRANGEMENTET. Rådmannens innstilling:
 1. Herøy kommune slutter seg til jubileumskomiteens foreslåtte ramme for 150-årsjubileum for Herøy kommune.
 2. Formannskapet skal være hovedkomite for jubileet og legger rammene for hele arrangementet.
 3. Den oppnevnte jubileumskomiteen skal heretter ivareta oppgaven med å være redaksjonskomite for en historisk dokumentasjon om Herøy kommune gjennom 150 år. Komiteen legger fram forslag til rammer/budsjett og forslag til engasjement av forfatter for hovedkomiteen og ivaretar det videre arbeidet med dokumentasjonen slik at den blir ferdigstilt i god tid før jubileet. Lederen av komiteen tiltrer hovedkomiteen ved behov.
Komiteen knyttes opp mot rådmannen i sitt daglige arbeid.
 1. Det oppnevnes en teknisk arrangementskomite underlagt rådmannen i sitt daglige arbeid.
Rådmannen gis fullmakt til å sammensette komiteen. Lederen av komiteen tiltrer hovedkomiteen ved behov.     Bakgrunn: Herøy kommune ønsker å markere at kommunen er 150 år i 2012. Herøy formannskap nedsatte derfor i møte 24.11.09 en jubileumskomite bestående av; Børge Evensen,            Helgeland Museum Gerd Sjåvik,                Bygdebokutvalget Helge Lenning, Herøy Historielag Harry Nilssen,              leder Uvalget ble underlagt rådmannen og fikk i mandat å:
 • Utarbeide forslag til hvordan jubileet skal gjennomføres
 • Lage forslag til hvilket innhold jubileet skal ha
 • Lage forslag til hvilken form jubileet skal ha.
  Utvalget skulle legge fram et forslag til formannskapet innen 31.01.10.   Saksutredning: I samsvar med de føringer som formannskapet har gitt, har komiteen hatt to møter (11.12.09 og 15.01.10), og komiteen foreslår at 150-års jubileet markeres på følgende måte:      
 1. Historisk dokumentasjon/Jubileumsskrift
Komiteen foreslår at det lages et jubileumsskrift som skal gi et bilde av Herøy kommune gjennom 150 år.    
 1. Skulptur
Komiteen foreslår at det i 2012 blir satt opp en skulptur på et egnet sted i kommunen. Skulpturen avdukes under hovedarrangementet    
 1. 150-års feiring/Arrangement
Komiteen foreslår at det holdes et større arrangement for å markere at kommunen er 150 år.  
 1. 2012 – et jubileumsår
Komiteen ønsker at jubileet skal prege hele året.         HISTORISK DOKUMENTASJON/JUBILEUMSSKRIFT   l        Komiteen tilrår at rådmannen etablerer en lokal prosjektredaksjon, som avklarer form, innhold og organisering av arbeidet. l        Komiteen tilrår videre at det engasjeres en forfatter med faglig tyngde, som skal utarbeide et manuskript i nært samarbeid med den lokale redaksjonen. l        Dersom kommunen velger å gi ut et jubileumsskrift, må finansiering avklares når form og innhold er avklart.     SKULPTUR   Følgende må avklares:   l        Hva ønsker vi? Utforming? Plassering? l        Hvem kan lage det vi ønsker? l        Hva vil den koste? l        Finansiering? l        Framdrift   Komiteen foreslår at dersom det blir enighet om å gå videre med planene om å reise en skulptur i jubileumsåret, må gjennomføringen organiseres som et prosjekt underlagt rådmannen. Her bør næringslivet inviteres til å delta.   150-ÅRS FEIRING/ARRANGEMENT   Komiteen foreslår at det holdes en 150-års feiring i 2012. Arrangementet legges til sommer-halvåret, gjerne i kombinasjon med Herøydagene. Det nedsettes en egen arrangementskomite, hvor rådmannen og hans stab er sekretariat. Da det i 2012 også er 150 år siden Herøy ble eget sokn og fikk egen sokneprest, er det naturlig at kommunen trekker kirken inn i et samarbeid.   2012 – ET JUBILEUMSÅR   Komiteen foreslår:  
 1. Institusjoner, lag og organisasjoner oppfordres til å markere året, hver på sin måte.
 2. Helgeland Museum, avdeling Herøy, lager en jubileumsutstilling som tar for seg Herøy kommune gjennom 150 år.
          Vurdering: Komiteen har gjort et grundig arbeid og jeg synes de har lagt rammen for et verdig 150-årsjubileum. Siden det ikke finnes en god sammenhengende dokumentasjon av Herøy kommunes historie er det en selvfølge at det blir utgitt en historisk dokumentasjon .   Dette vil være et betydelig og kostnadskrevende arbeid . Det bør nedsettes en prosjektredaksjon som foreslår rammen inklusiv budsjett for dette arbeidet. Jeg har drøftet organisering av denne oppgaven med den nedsatte jubileumskomiteen. Jeg finner sammensetningen av denne svært passende i forhold til denne oppgaven. De sier seg villig til å ivareta denne oppgaven spesifikt underlagt rådmannen.   Det bør opprettes en ny hovedkomite  som har politisk sammensetning. Jeg foreslår at formannskapet tar denne rollen. Formannskapet legger rammene for alle aktivitetene.   Når det gjelder skulptur vil jeg be hovedkomiteen å ta stilling til dette og eventuelt benytte historiekomiteen som konsultasjonsgruppe eventuelt velge en egen gruppe til dette arbeidet.   Når det gjelder det tekniske arrangementet vil jeg foreslå at det oppnevnes en egen gruppe som underlegges hovedkomiteen og knyttes opp mot rådmannen. Jeg vil her foreslå at denne gruppen ledes av Jan Nikolaisen og at rådmannen får fullmakt til å utpeke resten av gruppen der sammensetningen skal være nøkkelpersoner i kommunen og lokalsamfunnet for øvrig. Siden arrangementet vurderes oppknyttet mot Herøydagene bør lederen av komiteen for Herøydagen tiltre arrangementskomiteen.   Lederen av historiekomiteen og tekniske arrangementskomiteen tiltrer hovedkomiteen ved behov.     Sak 5/2010: SØKNAD OM TILSKUDD - RIO NORDLAND   Rådmannens innstilling:   Herøy kommune avslår søknad om økonomisk støtte på kr 10.000,-  til RIO Nordland for 2010.     Bakgrunn: Med brev av 17.11.2009 har Herøy kommune mottatt søknad om tilskudd til RIO Nordland for 2010 – delstøtte på kr 10 000,-   Saksutredning: RIO er en organisasjon bestående av tidligere rusmisbrukere. De skal være rusmisbrukernes utstrakte talerør gjennom deres erfaringer.   Formålet med RIO: Vårt formål er å synliggjøre målgruppen som en ressurs i samfunnet. Vi ønsker å arbeide for å ivareta rusmisbrukernes interesser med bakgrunn i våre erfaringer og rusmisbrukernes individuelle interesser og ressurser. Målsetting med vårt arbeid og våre prosjekter, er tettere samarbeid mellom tjenester på kommunalt nivå og samhandling mellom kommunal og statlig forvaltning. Individuell plan og aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes sammensatte problem, alltid med brukeren i sentrum, er et naturlig mål. Et annet mål er å likestille RIO på systemnivå og likestille den enkelte bruker på individnivå. Med andre ord å gi brukermedvirkning på individnivå og systemnivå mer fokus.   Vi samhandler både med offentlig og frivillig sektor. Vi er representert i mange brukerråd i NAV i store deler av landet. Også sykehusene benytter vår kompetanse, gjennom råd, utvalg, og utvikling av tjenester. Vi jobber målrettet mot de systemer som fmnes i vårt område i forhold til rusmisbrukere. Det skjer både på fylkes- og lokalplan. Spesielt merker vi en betraktelig økning fra kommuner som etterspør våre tjenester og kompetanse.     Sak 6/2010: SØKNAD OM PENGESTØTTE TIL ÅSEN NÆRMILJØANLEGG.   Rådmannens innstilling:   Saksutredning: I forbindelse med at Åsen Velforening har planer om å etablere et nærmiljøanlegg i Åsen, har foreningen søkt Nordland Fylkeskommune om spillemidler i 2010 på kr. 89.315,- I brev av 30.11.2009 søker Åsen Velforening Herøy kommune om kr. 5.000,- i støtte til oppstart og finansiering av anlegget.  Åsen Velforening søker også Herøy kommune i brev av 14.12.09, om pengestøtte til oppbygging av nærmiljøanlegget. Anlegget er kostnadsberegnet til kr. 178.630,-     KOSTNADSOVERSLAG  

Kopstnadstype

Hvorav kjøp

Dugnad

Sum kjøp

Sum mva.

Samlet kostnad

Grunnarbeid

43150,00

24700,00

43150,00

1087,50

78637,50

Administrasjon

48825,00

3700,00

 

 

3700,00

Utstyr

48825,00

7172,00

48825,00

12206,25

68203,25

Beplantning

 

13640,00

 

 

13640,00

Utstyr

9960,00

2000,00

9960,00

2490,00

14450,00

Totalt

 

 

 

 

178630,75

    FINANSIERINGSPLAN

Søknad spillemidler

89.315,-

Egenkapital

  3.103,-

Kommunalt tilskudd

  5.000,-

Dugnad

51.212,-

Andre tilskudd (sponsorer)

 30.000,-

Til Sammen

178.630,-

                       Bakgrunn:   Åsen Velforening har i lengre tid arbeidet med å få etablert et nærmiljøanlegg i Åsen. Intensjon med et slikt anlegg er å stimulere til fysisk aktivitet og samle beboerne i Åsen til sosialt samvær.   Åsen er et boligområde med totalt 43 husstander, hvorav 36 hustander er fastboende.   Fordelt på disse husstandene er det totalt 31 barn, hvorav 11 er under 6 år og 20 er mellom 6 – 19 år. Det er fortsatt ubebygde tomter i Åsen, så Åsen Velforening ønsker med dette tiltaket å forsøke å stimulere til økt etablering og bosetting.   De vil med dette være med på å gjøre Åsen og kommunen til et attraktivt sted å bo. Åsen Velforening ønsker å tilrettelegge for aktiviteter som bl.a. fotball, basket, badminton. Det skal også planer om å etablere sandkasse, huskestativ og grillhytte i anlegget. I vinterhalvåret er det planer om å arrangere bl.a. ski/ akedager. Åsen Velforening har inngått leiekontrakt med Hans Meyer om å leie nordøstlig del avgnr.5 / bnr.52 i 20 år, jfr. krav til søknad om spillemidler til slike anlegg. Leiekontrakten er sendt til tinglysning.     Vurdering: Saksbehandler ser svert positivt på at Åsen Velforening ønsker å etablere et slikt nærmiljøanlegg. Det er slike anlegg lag/ foreninger i forskjellige sammenhenger blir oppfordret til å etablere. Saksbehandler oppfordrer derfor Herøy formannskap om å bevilge omsøkte beløp på kr. 5.000,- til administrering og kr. 5.000,- til oppbygging av nærmiljøanlegget over formannskapets konto.       Sak 7/2010: PRIORITERING – SPILLEMIDDELSØKNADER – NÆRMILJØANLEGG 2010   Rådmannens innstilling: Prioriteringsliste – nærmiljøanlegg 2010 1.      Åsen nærmiljøanlegg   Saksutredning: Søknader om tilskudd til bl.a. nærmiljøanlegg skal prioriteres gjennom politisk fattede vedtak og i samsvar med godkjent ”Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser”.   Da Herøy kommune ikke har en slik gjeldene plan, har kommunen hatt dialog og sendt brev til Nordland Fylkeskommune datert 20.08. 2009 ang. dette, med melding om at det er igangsatt arbeid med bl.a. ”Sektorplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser” som er planlagt ferdigstilt første halvår 2010   For 2010 foreligger det bare en søknad om tilskudd til nærmiljøanlegg. Denne er fra Åsen Velforening og gjelder søknad tilskudd til Åsen nærmiljøanlegg.   Bakgrunn: I forbindelse med at det søkes om tilskudd til bl.a ordinære anlegg og nærmiljøanlegg, skal det jfr. ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet” settes opp en prioriteringsliste for hver av anleggstypene. Anleggene skal være innarbeidet i ”Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser”     Vurdering: Saksbehandler ser svært positivt på at Åsen Velforening jobber for å få etablert et nærmiljøanlegg i sitt nærområde. Og i forbindelse med at de søker om fylkeskommunalt tilskudd til dette, anbefaler saksbehandler at Herøy Formannskap godkjenner og prioriterer tiltaket.     Salg 8/2010: SALG AV SKOLEBYGNINGER – ENDRING AV SALGSBETINGELSER   Rådmannens innstilling: I forbindelse med salg av Seløy skole gis kjøper av skolen opsjon på kjøp av fradelt tomt til fotballbingen mot at kjøper framskaffer ny tomt kostnadsfritt for kommunen sentralt på Seløy og at kjøper dekker alle kostnader med flytting av fotballbingen.   Saksutredning: Kjøper av Seløy skole SUS v/ Kjell Inge Jacobsen har i brev av 14.10.09 henvendt seg til kommunen og bedt om endringer av salgsbetingelsene. Dette berører kravet om at tomt og adkomst til fotballbingen på Seløy skal være adskilt. I forbindelse med salget er det igangsatt fradeling av tomt til dette formålet. Kjøper av skolen ønsker å ha mulighet for å kjøpe denne tomten mot at det framskaffes høvelig ny tomt sentralt på Seløy kostnadsfritt for kommunen og at kjøper dekker alle kostnader med flytting av fotballbingen. Kjøper mener at fotballbingen er en hindring for fornuftig bruk av skolebygningen. Jeg kan ikke se noen problemer med dette og foreslår  at salget nå gjennomføres innenfor de rammer som kommunestyret har satt der tomten og adkomsten til fotballbingen fradeles men at kjøper av skolen gis opsjon på kjøp av denne tomten mot at det framskaffes ny tomt kostnadsfritt sentralt på Seløy og at kjøper dekker alle kostnader med flytting av fotballbingen.     Sak 9 – 10 – 11 er unntatt vannavgift.   Sak 9/2010: SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV VANNAVGIFT   Sak 10/2010: SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KOMMUNALE GEBYRER   Sak 11/2010: KLAGE/SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET     Sak 12/2010: Herøy Marine Næringspark. Dokumentene til saka ettersendes eller utleveres i møtet.     Sak 13/2010: ETABLERING AV "BAKVAKT" INNEN IKT     Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune slutter seg til avtale om bakvakt innen IKT. 2.Kostnadene innarbeides ved revisjon av budsjettet pr. 30.04.10..   Saksutredning: Innføring av elektronisk pasientregistrering innen Helsesektoren (Pleie- og omsorg/legevakt osv) og elektronisk overvåkning av vann og avløp medfører 24 timers drift. Det må planlegges/avklares behovet for bistand/support fra IKT ved ferieavvikling, helger og høytid. For å ha en god beredskap må det være klare rutiner i organisasjonen, spesielt utenom ordinær arbeidstid.   IKT har i dag ikke noen form for vakt/beredskap. Dersom noen har behov for hjelp på kveldstid/helg er det ikke gitt at de får kontakt med noen.   Mange av de som ringer har selv vakt innen, vann og avløp, legekontor, pleie- og omsorg, varmeselskapet osv. Det oppleves som urimelig at de som har betalt for å være på vakt bare kan ringe ”døgnet rundt” for å få IKT-støtte. Men det er forståelig at f.eks. en lege ringer når han/hun ikke får opp pasientjournalen. Selv om enkelte leger sier det er ubehagelig å ringe da de vet at vi ikke har vakt.   Vi opplever også på dagtid at ansatte innen pleie- og omsorg ringer på vegne av noen som har vært på vakt og ikke kommet seg inn i systemene. Da blir vi nødt til å lage et nytt passord og overlevere det til vedkommende som ringer. Dette er egentlig et klart brudd på informasjonssikkerheten. Slike hendelser viser at effektiviteten og kvaliteten på arbeidet vil øke med en vaktordning.   Forslaget er at ansatte på IKT avd. har en form for bakvakt. I praksis vil vi løse det ved at brukerstøtte telefonen blir viderekoblet til mobil telefonene våre, eventuelt at det vil foreligge en ringeliste. Ved hjelp av bærbar PC og mobil vil vi kunne nå alle systemer uavhengig av lokasjon.   Det gis en fast godtgjørelse på 4000,- pr. mnd for å ivareta denne tjenesten. Dette vil gjelde for Even Lorentsen, Svein Lundestad og IKT-leder. De andre HALD-kommunene må også være med å finansiere dette slik at kostnadene blir fordelt slik:   Alstahaug 4800,- pr. mnd Herøy 2400,- pr. mnd Leirfjord 2400,- pr. mnd Dønna 2400,- pr. mnd   Vurdering: Det er uforsvarlig at vi ikke har en bakvaktordning innen IKT. Vi kan ikke forvente at ansatte uten vaktordning blir oppringt til alle døgnets tider og bruker flere timer av planlagt fritid til å løse problemer. Jeg vil derfor anbefale at vi tiltrer denne avtalen.   Sak 13/2010: ETABLERING AV BAKVAKT INNEN IKT (saka skal først behandles i administrasjonsutvalget samme dag) Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune slutter seg til avtale om bakvakt innen IKT. 2.Kostnadene innarbeides ved revisjon av budsjettet pr. 30.04.10..   Saksutredning: Innføring av elektronisk pasientregistrering innen Helsesektoren (Pleie- og omsorg/legevakt osv) og elektronisk overvåkning av vann og avløp medfører 24 timers drift. Det må planlegges/avklares behovet for bistand/support fra IKT ved ferieavvikling, helger og høytid. For å ha en god beredskap må det være klare rutiner i organisasjonen, spesielt utenom ordinær arbeidstid.   IKT har i dag ikke noen form for vakt/beredskap. Dersom noen har behov for hjelp på kveldstid/helg er det ikke gitt at de får kontakt med noen.   Mange av de som ringer har selv vakt innen, vann og avløp, legekontor, pleie- og omsorg, varmeselskapet osv. Det oppleves som urimelig at de som har betalt for å være på vakt bare kan ringe ”døgnet rundt” for å få IKT-støtte. Men det er forståelig at f.eks. en lege ringer når han/hun ikke får opp pasientjournalen. Selv om enkelte leger sier det er ubehagelig å ringe da de vet at vi ikke har vakt.   Vi opplever også på dagtid at ansatte innen pleie- og omsorg ringer på vegne av noen som har vært på vakt og ikke kommet seg inn i systemene. Da blir vi nødt til å lage et nytt passord og overlevere det til vedkommende som ringer. Dette er egentlig et klart brudd på informasjonssikkerheten. Slike hendelser viser at effektiviteten og kvaliteten på arbeidet vil øke med en vaktordning.   Forslaget er at ansatte på IKT avd. har en form for bakvakt. I praksis vil vi løse det ved at brukerstøtte telefonen blir viderekoblet til mobil telefonene våre, eventuelt at det vil foreligge en ringeliste. Ved hjelp av bærbar PC og mobil vil vi kunne nå alle systemer uavhengig av lokasjon.   Det gis en fast godtgjørelse på 4000,- pr. mnd for å ivareta denne tjenesten. Dette vil gjelde for Even Lorentsen, Svein Lundestad og IKT-leder. De andre HALD-kommunene må også være med å finansiere dette slik at kostnadene blir fordelt slik:   Alstahaug 4800,- pr. mnd Herøy 2400,- pr. mnd Leirfjord 2400,- pr. mnd Dønna 2400,- pr. mnd   Vurdering: Det er uforsvarlig at vi ikke har en bakvaktordning innen IKT. Vi kan ikke forvente at ansatte uten vaktordning blir oppringt til alle døgnets tider og bruker flere timer av planlagt fritid til å løse problemer. Jeg vil derfor anbefale at vi tiltrer denne avtalen.  
formannskapet_02

Annonser