Åpner utendørs idrettsanlegg for organisert idrett med streng regulering

Trenersamling med Bodø Glimt på huk_klippet

Herøy kommune åpner opp for bruk av utendørsanlegg for den organiserte idretten, men med streng regulering.

Herøyhallen er fortsatt stengt, men nå åpner utendørs idrettsanlegg for organisert idrett.

I tråd med retningslinjene for organisert idrett fra Helsedirektoratet og NIF og særforbundenes egne spesifiseringer åpner kommunen opp for organisert idrett i regi av klubber og lag. Det presiseres at alle typer idrettsaktiviteter må gjøres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om samling av personer og samling i gruppe overholdes.

Norges Idrettsforbunds anbefaling til de som ønsker å gjennomføre organisert aktivitet:

«Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefaling. I motsatt fall skal aktiviteten umiddelbart avbrytes»

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Deltakerne skal til enhver tid holde minst to meters avstand.
 • En gruppe kan bestå av maksimalt fem personer inkludert trener.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som har ansvar for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne kan ikke berøre samme gjenstand med hendene.
 • De generelle smittevernreglene om god hånd- og hostehygiene skal overholdes.
 • Det må ikke forekomme spytting.
 • Aktiviteten skal utøves på en forsiktig måte for å unngå skader
 • Ved spørsmål kan kommunens smittevernkontor kontaktes på tlf. 75068056

For all aktivitet gjelder restriksjoner for å redusere smittefare. Idrettslaget /klubbene er selv ansvarlig for at retningslinjene overholdes. Ved brudd på disse vil Herøy kommune av smittevernhensyn vurdere nytt forbud om bruk av anleggene.

Egenorganisert aktivitet ved idrettsanlegg, lekeplasser og friluftsområder.

Det anbefales at ikke for mange oppholder seg samtidig på lekeplasser og nærmiljøanlegg. For egenorganisert idrett og aktivitet gjelder:

 • To meters avstand
 • Maksimalt fem personer sammen
 • God hånd- og hostehygiene
 • Ikke spytte

Herøyhallen
Herøy kommune har omdisponert renholdsressurser som normalt er knyttet til Herøyhallen for å kunne imøtekomme skjerpede krav til renhold i barnehage og skole. Nasjonale veiledere skisserer et forsterket renhold på enhetene i forbindelse med gjenåpningen og kommunen har vært nødt til å prioritere renholdsressursenne strengt. Vi ber om forståelse for dette.

De ulike særforbund har nå publisert gode veiledere for forsvarlig utøvelse av idrettene og kommunen vil på nytt vurdere å åpne hallen for aktivitet i tråd med veilederne så snart vi har ressurser til renhold. Vi ber om forståelse for situasjonen og håper på mye fint utevær.

Annonser