21 saker til kommunestyret

arnt_og_roy_03
Tirsdag 24. juni har Herøy kommunestyre møte i folkebiblioteket med 21 saker på lista. Blant disse er både regnskap/årsberetning for 2007 og budsjettregulering.
Sak 33/08: REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Rådmannens innstilling:
1.    Herøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 2007 godkjennes.
2.    Herøy kommunes driftsregnskap avsluttes i balanse.
3.    Herøy kommunes investeringsregnskap avsluttes med et udekket beløp på kr. 4441550. Kr. 3421707 er dekket innefor vedtatte låneopptak i 2008 mens resterende kr. 1019842 + udekket 2006 kr.48512 dekkes inn gjennom ubrukte lånemidler.
4.    Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere ubrukte lånemidler, kr. 1068354. Resterende ubrukte lånemidler tilbakebetales.
5.    Rådmannen gis fullmakt til å inngå midlertidig driftskredittavtale innenfor en ramme på 5 mill kr. ved akutt behov.


Bakgrunn:
Kommunen skal i.h.t. Kommuneloven § 48 hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.
Årsregnskapet skal omfatte kommunens driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og note opplysninger.
Årsberetningen skal gi opplysninger om forhold av vesentlig betydning for kommunen.
Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret på grunnlag av formannskapets innstilling. I formannskapets innstilling skal det gis forslag til bruk av overskudd/inndekning av underskudd.
Investeringsregnskapet er et selvstendig regnskap. Underskudd skal føres opp i inneværende års investeringsbudsjett.

Saksutredning:
Herøy kommunes driftsregnskap er oppgjort i balanse etter at overføringer til investeringer fra drift er redusert med kr. 976249 i forhold til budsjettet. Dette øker lånebehovet for iverksatte investeringer.
Innen finansforvaltning er det kun mindre avvik. Skatteinntektene ble kr. 877000 høyere en budsjettert mens rammetilskuddet ble kr. 450000 mindre enn budsjettert.
Sentraladministrasjonen hadde et merforbruk på kr. 635881. Ca. 40 % av dette skyldes merutgifter folkevalgte mens det resterende i hovedsak er forbruk på næringssektoren og fellesutgifter data.
Oppvekst- og kulturetaten har et mindreforbruk på kr. 314343, helse-, sosial og omsorgsetaten hadde et merforbruk på kr. 198246 mens plan- og utviklingsetaten hadde et mindreforbruk på kr. 162413.
Til det overstående må det nevnes at det ble inngått en avtale om billighetserstatning i 2007 som skulle ha vært belastet i sin helhet i 2007. Det samme gjelder en avregning fra Helgelandsykehuset vedrørende ”Herøygutt”. Disse er ført i regnskapet for 2008. Dekning av billighetserstatningen fremmes som egen sak.
Endringene fra 2006 dokumenterer kommunens omstillingsbehov. Vi sliter hardt med å balansere i 2007 og foreløpige beregninger tyder på at vi kan gå på en ubalanse i 2008 på 1-2 mill kr. Alt dette viser at omstillingen kom minst 1 år for sent i gang og at omstillingen ikke har vært sterk nok. Vi kan forskyve disse problemene også inn i 2009.

Investeringsregnskapet viser udekket finansiering på kr. 4441550 pr. 31.12.07. Dette skyldes i hovedsak at vedtatte låneopptak for disse investeringene ikke ble effektuert før i 2008. Pr. dato er det manglende finansiering på kr. 1019842 + udekket finansiering i 2006 på kr. 48512.
Kommunen har stående ubrukte lånemidler på ca. 2.5 mill kr.. Kr. 600000 av disse er øremerket utbytting av vannledning Seløy. Jeg ber om fullmakt til omdisponere kr 1068534 av disse midlene til dekning av manglende finansiering av gjennomførte investeringer. De resterende lånemidlene tilbakebetales.

Likviditetsreserven har skumpet betydelig i 2007. Den vesentligste årsaken er at vi beveger oss inn i en periode der investeringene går kraftig ned og dermed låneopptakene.  Dermed blir det bare den løpende driften og overføringene som gir innbetalingene. Foreløpig er det ingen problemer men vi kan i en uheldig situasjon med inn- og utbetalinger komme opp i betalingsproblemer. Vi overvåker dette nøye men mangler fullmakter for å gjennomføre tiltak om det skulle oppstå en krisesituasjon.

Våre lønnsutgifter beløper seg til ca. 6 mill kr. pr. mnd. Jeg vil forslå at kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå midlertidig driftskredittavtale på 5 mill kr. om det skulle oppstå et akutt behov. Vi vil i samarbeid med økonomisjefen i Alstahaug utarbeide likviditetsbudsjett for å kontrollere utviklingen.

Sak 34/08: BUDSJETTREGULERING / RAPPORTERING PR. 30.04.08 Rådmannens innstilling:
1.    Driften balanserer i forhold til budsjett pr. 30.04.08. Budsjettrammer opprettholdes uendret.
2.    Rammetilskuddet justeres opp med kr. 150000. Økningen tilføres post 1.0800.
3.    Tap på garanti Atlantis Group , kr. 286751, dekkes over midler tilført gjennom økt rammetilskudd . Det resterende kr. 136751 belastes konto 16342.


Saksutredning:
2008 er første året i en krevende omstillingsperiode. Det viktig å kontrollere at planlagte innsparinger treffer i forhold til budsjett. Omstillingsarbeidet er kommet i mål og vi vet allerede nå at resultatet av forhandlingene med organisasjonene medfører en merkostnad på årsbasis i forhold til budsjett på ca. kr. 200000. Dette gjelder i hovedsak at ansatte beholder dagens lønn ved overføring i andre stillinger. For å unngå oppsigelser er det i tillegg innvilget sluttvederlag og stipendier som er forutsatt finansiert gjennom skjønnsmidler. Det foreligger ikke pr. dato svar på denne søknaden.
Foreløpige beregninger viser at vi kan få merkostnader på lønnsoppgjøret på 7-800000 kr. i forhold til budsjett. Det er foreløpig vanskelig å beregne dette eksakt. Dette tas inn ved budsjettreguleringen pr. 30.08.08. Ved reguleringen pr. 30.08.08 må vi også ta høyde for renteøkning. Rentene ligger pr. 01.05.08 på 6.45 % mens vi har budsjettert med 5.95 %. Vi kan derfor bli påført ekstra rentekostnader på ca. kr. 300000 de siste 8 mnd av året.
Dette balanseres opp mot en forventet økning av MVA-refusjonen fra investeringer på ca. 1 mill kr. i forhold til budsjett som følge av forsinkelser ved HAS.
Det har vært knyttet spenning til Kommuneproposisjonen 2009. For 2008 vil eventuelle merinntekter være avhengig av skatteinngangen. Kommunene vil beholde merinntekter på skatt i 2008. Utover dette gis ingen nye overføringer til kommunene i 2008. Foreløpig ligger vi an til en skattesvikt mens vi har en liten økning i forhold til budsjett på rammetilskuddet. I første tertial var det lav aktivitet i ved Marine Harvest mens aktiviteten fra 2. tertial og ut året synes å bli betydelig høyere. Jeg vil derfor ikke forslå nedjustering av skatteanslaget nå. Jeg forslår derimot en liten justering av rammetilskuddet.
Sentraladministrasjonen og etatene rapporterer om balanse i forhold til budsjett pr. 30.04.08. Det eneste unntaket er billighetserstatningen som vi har forpliktet oss til etter formannskapssak 179/07. Det vil bli fremmet egen sak om finansiering av denne.

Sak 35/08: RAMMER - ØKONOMIPLAN Saksutredning:
Herøy kommune er inne i en krevende omstillingsfase. Kursen for omstillingen ble lagt ved behandlingen av rammen for økonomiplanen 2008-2011, 07.06.2007. Bakgrunnen for omstillingen var sterk nedgang i inntekter p.g.a. sammenhengende sterk befolkningsnedgang over mange år samtidig som kommunen fikk en sterk økning i kapitalutgiftene p.g.a. store investeringer innen skole- og omsorgsektoren. Omstillingsbehovet ble svært akutt p.g.a. av uteblivelse av momsrefusjoner fra store investeringer over mange år.
I 2007 la Sørheimutvalget fram sin innstilling om nytt inntektssystem. Dette sammen med det tidligere Borgeutvalgets innstilling skapte stor usikkerhet rundt kommunenes inntektsgrunnlag.
Etter en meget grundig prosess både administrativt og politisk også med en stor brukerdeltakelse ble det vedtatt en økonomiplan for 2008-2011 den 19.12.07.

Sak 36/08: INTERKOMMUNAL BARNEVERNSTJENESTE
Rådmannens innstilling:
1.    Herøy/Dønna/Alstahaug/Leirfjord kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste der Herøy er vertskommune. Vertskommunesamarbeidet organiseres etter kommunelovens § 28 b (administrativt vertskommunesamarbeid). Det tas utgangspunkt i at oppstartsdato blir 1. juli 2009.

2.    Rådmennene i den enkelte kommune oppnevnes til styringsgruppe for prosjektet. Under forutsetning av tildeling av skjønnsmidler fra Fylkesmannen gis styringsgruppen mandat til å engasjere prosjektleder.

3.    Det oppnevnes en prosjektgruppe med følgende sammensetning:
1 representant fra barneverntjenesten i hver kommune (oppnevnes av den enkelte kommune)
1 tillitsvalgt (oppnevnt av tillitsvalgte i fellesskap)
HSO-sjef i Herøy kommune
HSO-sjef i Dønna kommune
Sosialsjef i Alstahaug kommune
Helse og sosialsjef i Leirfjord kommune

4.    Prosjektgruppen får mandat til å utarbeide forslag til avtaler og til hvordan tjenesten skal utføres.

5.    Den interkommunale barneverntjenesten skal ha fysisk tilstedeværelse i alle deltakerkommunene. Det legges til rette for ansatte i hovedsak skal ha sin arbeidsplass i kommunen der de allerede er tilsatt.

6.    Den enkelte kommune skal gå inn med stillingsressurser de bruker på tjenesten i dag. Herøy går inn med 2 stillinger, Dønna går inn med 2 stillinger, Leirfjord går inn med 2 stillinger og Alstahaug går inn med 5 stillinger.Bakgrunn:
HALD- kommunene deltok i småkommuneprosjektet 2003-2005 der samarbeidsmuligheter innen barnevern ble vurdert. Dette var en omfattende prosess der flere samarbeidstiltak ble vurdert. Etter politisk behandling av utredningen ble det ikke gjort organisatoriske endringer.

Herøy og Dønna har hatt samtaler om samarbeid på andre områder og i oktober ble det enighet om å vurdere interkommunalt barnevern på nytt. Dette er senere fulgt opp gjennom kommunestyrevedtak som fastslår at det skal utredes samarbeid mellom barnevernstjenesten i Herøy og Dønna. Etter dette har det vært sendt brev til de øvrige HALD-kommunene og Træna for å vurdere om det er flere kommuner som ønsker å delta i interkommunalt barnevern. Alle de forespurte har sagt seg interessert i å delta. Træna er primært interessert i å kjøpe tjenester fra en interkommunal barneverntjeneste.

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Omsorg for og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon. Her kan barnevernet komme inn for å bistå barn og familier slik at barn sikres gode levekår og utviklingsmuligheter.

Barnevernmyndighetenes ansvar og arbeidsoppgaver er regulert i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. Ansvaret for barnevernet er delt mellom staten og kommunene.

Sak 37/08: NY FAG- OG TIMEFORDELINGSPLAN FRA HØSTEN 2008  Saksutredning:
I St.prp. nr. 1 (2008-2009) vedtok Stortinget at timetallet på barnetrinnet skal utvides med til sammen fem uketimer à 60 minutter på 1. – 4. trinn, fordelt på to timer i norsk, to timer i matematikk og en time engelsk.  Timetallsutvidelsen gjelder fra høsten 2008.  Timetallsutvidelsen er vedtatt av Stortinget, og gjennomføringen av den har vært ute til høring med frist 04.04.08. 

Det er enda ikke fattet et overordnet vedtak når det gjelder organiseringen av timetallsutvidelsen, men Kunnskapsdepartementet anbefaler i høringsdokumentet at kommunene uavhengig av høringsuttalelser og vedtak starter opp planleggingen av en gjennomføring av timeutvidelsen for skoleåret 2008/09.Stortingets vedtak innebærer at alle elevene i løpet av barnetrinnet samlet sett skal ha 190 klokketimer mer undervisning i forhold til nåværende fag- og timefordeling. 

Sak 38/08: TILSYN MED SKOLEELEVER Rådmannens innstilling:
1. Herøy kommune vil iverksette tiltak som ivaretar behov for tilsyn til skoleelever fra
    sør-kretsene i 1. til 3. årskull.

2. Kommunen gjør vedtak i hvert enkelt tilfelle..

3. Utgiftene innarbeides i økonomiplanen.


Bakgrunn:
Husvær skole er etter vedtak i kommunestyret 19.12.07 lagt ned fra 1.08.08. Som en følge av dette vil alle elevene fra sør-kretsene ha behov for skoleskyss til Herøy sentralskole.
Tidligere har elevene på ungdomstrinnet vært avhengige av skyss. Det nye er at ordningen også vil gjelde for elevene på barnetrinnet.
Spørsmålet om skyss har vært reist av foreldrene i møter i kretsen, og i brev av 27.05.08 kommer foreldrerådet ved Husvær skole med følgende krav:

”Vi krever at elevene fra Husvær og Brasøy får skyss og tilsyn.
  Vi krever at elevene blir fulgt om bord og holdt tilsyn med om bord i hurtigbåten til de kommer seg på skolebussen. Det samme gjelder heimreise fra skolen.
  De elevene som har lang vei fra hjemmet og til hurtigbåtkaiet, må få skyss fra hjemmet og til hurtigbåtkaiet”.

Da denne saken er av prinsipiell karakter, må saken opp til politisk behandling, og etter gjeldende delegasjonsreglement skal reglement for skyss etter Opplæringslova Kap. 7 alltid behandles av formannskapet.

Sak 39/08: REVIDERING AV KOMMUNAL PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN FOR PERIODEN 2008 - 2011
Rådmannens innstilling:
Vedlagt forslag til ny fire-årsplan for Den kulturelle skolesekken i Herøy vedtas og oversendes fylkeskommunen.

Bakgrunn:
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur.  DKS er et permanent tiltak for alle grunnskoler i landet, der målet er å gi elevene gode, spennende og utfordrende møter med kunst og profesjonelle kunstnere i løpet av skoletiden.  Alle kunstuttrykk inngår i ordningen; visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, film, kunstarter i samspill og kulturarv.

Regjeringen har nå lagt frem Stortingsmelding nr.8 (2007-2008): Kulturell skolesekk for framtida. Den viktigste endringen i forhold til dagens struktur vil være at Dks etter hvert skal utvides til å omhandle videregående skoler. Hvordan dette skal gjøre og i hvilket omfang og fremdriftsplan er ikke avklart.

Selv om stortingsmeldingen ikke skal behandles i Stortinget før våren 08 er det har Nordland fylkeskommune bedt kommunene om å revidere sine planer for Den kulturelle skolesekken.
Kommunene og Nordland fylkeskommune har nå fire års erfaring med Den kulturelle skolesekken (Dks). 41 av fylkets kommuner har utarbeidet egne planer for Dks som har vært politisk vedtatt. Disse planenes virketid er nå utgått. For at kommunene skal kunne hente ut økonomiske ressurser og få tilgang til kunstproduksjoner fra fylkeskommunen kreves en politisk vedtatt plan for Den kulturelle skolesekken i kommunen.

Kommuner som ikke utarbeider slike plan vil ikke kunne omfattes av Dks Nordlands tilbud og vil da selv måtte fylle og finansiere all aktivitet i Den kulturelle skolesekken.

Det er i denne sammenheng viktig å understreke at Den kulturelle skolesekken skal tilbys alle skolelever i grunnskolen og at dette er kommunens ansvar. Den kulturelle skolesekken er ikke lengre et prosjekt men er blitt en ordinær del av skolens undervisning og aktivitet.
Det er altså skoleeier som har det overordnede ansvaret.

Sak 40/08: SALG AV SKOLEBYGNINGER Rådmannens innstilling:
1    Husvær skole, Øksningan skole og Seløy skole legges ut for salg på det åpne markedet.
2    Sandvær skole legges ut for salg på det åpne marked under forutsetning av at vi får godkjent redusert bindingstid og/eller redusert tilbakebetaling på innvilgede tilskudd. I motsatt fall innledes forhandlinger med grendeutvalget i Sandvær med tanke på overdragelse av bygget.
3    Under forutsetning av at driften i Tenna barnehage opphører, legges også denne bygningen ut for salg på det åpne markedet.
4    Inntekter fra salg av skoler øremerkes prosjektene
      Herøy sentralskole fase 4 og Herøy sentralskole – skole, kultur og idrett del 2
5    Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salgene. (se egen sak her på Herøyfjerdingen)

Sak 41/08: LÅNEOPPTAK FOR INVESTERING I SORTERINGSHALL - GODKJENNING Rådmannens innstilling:
Herøy kommune samtykker i at SHMIL kan ta opp et lån på 13,8 mill til bygging av ny sorteringshall på Åremma.


Saksutredning:

Representantskapet i SHMIL har besluttet å investere i ny sorteringshall på Åremma. Bakgrunnen for investeringen er bl.a. økt krav til sortering som følge av deponiforbudet som trer i kraft 1.juli 2009.


Vurdering:
Det foreligger enstemmige vedtak i styret og representantskapet om investeringen.
Vedtatt investeringsramme er på 13,8 mill og skal finansieres ved opptak av lån tilsvarende samme beløp. Låneopptaket er innarbeidet i SHMIL´s økonomiplan for perioden 2008-2011.
Låneopptaket medfører liten eller ingen risiko for eierkommunene, da SHMIL har svært god likviditet og en solid egenkapital.

Låneopptak til investeringer utover 10 mill krever samtykke fra eierkommunene. Dette er nedfelt i selskapsavtale for SHMIL § 10. Videre må låneopptaket ihht. IKS-lovens § 22 godkjennes av Fylkesmannen.
Herøy kommune har tidligere garantert for lån i forbindlese med etableringen og oppbyggingen av SHMIL.

Sak 42/08: OPPBYGGING AV ETTERDRIFTSFOND - SHMIL Rådmannens innstilling:
Herøy kommune samtykker i at det kan kreves inn et tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret som avsettes til etterdriftsfond. Tillegget kreves inn over to terminer, høsten 2008 og våren 2009, som skissert i saksframlegget.


Saksutredning:

Bakgrunn:
I avfallsforskriftens kap. 9 -  § 9-10 - stilles det krav om at avfallsdeponier skal ha en tilfredsstillende finansiell garanti eller tilsvarende sikkerhet for å sikre at alle forpliktelser som følger av tillatelsen blir etterlevd. Bl.a. stilles det krav om avslutning og etterdrift etter forskriftens § 9-15. Garantien skal dekke kostnader til avslutning, samt etterdrift av deponiet i minst 30 år.
 

Vurdering:
Etterdriftsfondet vil ikke tilhøre SHMIL, men være et fond på sperret konto som disponeres av Fylkesmannen og SFT. Kostnadene til etterdriftsfondet er forutsatt dekket av abonnentene.

Etter opprinnelige planer skulle etterdriftsfondet bygges opp over 6 år i perioden 2008-2013.
Det er imidlertid innført nye og skjerpede regler som tyder på at deponiene må legges ned allerede pr. 1.juli 2009. Fondet må derfor bygges opp før 1.juli 2009.

For husholdninger utgjør andelen av etterdriftsfondet 9,2 mill.

Representantskapet i SHMIL har i sak 15/08 fattet et enstemmig vedtak om en opptrapping av fondsoppbyggingen for etterdriftsfond fra husholdninger. Inndekningen skal skje sammen med renovasjonsgebyret over to terminer; høsten 2008 med 4,6 mill og våren 2009 med 4,6 mill.

For den enkelte husholdning vil dette, med dagens antall abonnenter, utgjøre et tillegg til renovasjonsgebyret på 336 kr (inkl. mva) pr termin.

Sak 43/08: HELGELAND INTERKOMMUNALE UTVALG FOR AKUTT FORURENSING KOMMUNAL GARANTI
Rådmannens innstilling:
Herøy kommune gir garanti for sin andel av lånesummen med kr. 84.413,00.


Bakgrunn:
Helgeland Interkommunale utvalg for akutt forurensning ble stiftet i 2006 for å sette 12 eierkommunene på Helgeland i stand til å møte kravene til kommunal beredskap mot akutt forurensning.
I vedtatte planverk legges det opp til etablering av depot for utstyr for både sjø og landbasert forurensning i Brønnøysund, Sandnessjøen og Mosjøen. Landbasert utstyr er kjøpt inn i 2007 og tildelt brann- og redningsvesene i disse 3 byene. Den største utstyrspakken for landbasert forurensning er plassert i Mosjøen, for øvrig ut fra en risikovurdering.

Det som nå gjenstår er å få sjøbasert utstyr på plass.

Utstyret som nå skal kjøpes er sjøbasert utstyr for begrensning og opptaking av oljeforurensning samt utstyr til å gjennomføre strandsanering. Utstyret er valgt ut fra en risikovurdering samt forslag til utstyr fra Statens Forurensningstilsyn og Kystverkets beredskaps avdeling. Plassering skjer i 2 mobile containere for hvert av stedene Brønnøy, Sandnessjøen og Mosjøen. Vedlikehold vil bli kostet av HIUA og kontrollrutiner vil bli utført av det stedlige havnevesen eller brannvesen

Sak 44/08: STORTINGSVALGET OG SAMETINGVALGET 2009 – FASTSETTING AV VALGDAG.
Rådmannens innstilling:
Herøy kommune fastsetter mandag 14.september 2009 som valgdag for gjennomføring av stortings- og sametingsvalget.

Saksutredning:
Fra Kommunal- og Regionaldepartementet er det med brev av 18.04.08 kommet melding
til kommunen om fastsetting av valgdag for stortingsvalget og sametingsvalget 2009, med følgende ordlyd:

I statsråd 18.april er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2009 fastsatt til mandag 14.september 2009.
Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 13.september 2009.

Sak 45/08: MØTEPLAN FOR 2.HALVÅR 2008
Rådmannens innstilling:
Formannskap/administrasjonsutvalg:
Torsdag 28.08.08
Torsdag 25.09.08
Torsdag 23.10.08
Torsdag 27.11.08

Plan- og teknisk hovedutvalg:
Onsdag 27.08.08
Onsdag 24.09.08
Onsdag 22.10.08
Onsdag 26.11.08

Kommunestyret:
Torsdag 16.10.08
Torsdag 18.12.08

Eldrerådet:
Mandag 06.10.08
Mandag 08.12.08

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Mandag 06.10.08
Mandag 08.12.08

Ordfører/leder av utvalg gis fullmakt til å fastsette møtetidspunkt.

Sak 46/08: UTEKONTOR FOR LEGETJENESTEN I SØR -KRETSENE Rådmannens innstilling:
1.    Det etableres et fast ”utekontor” for legetjenesten i Husvær/Brasøy og Sandvær  
2.    Rådmann gis fullmakt til å forhandle avtaler om leie av lokaler til ”utekontor”
3.    Utgifter til etablering og drift dekkes over konto 13820.1711.241.000. Budsjettposten må tilføres kr 100.000,- ved regulering 31.08.08
4.    Ved salg av skolene i Husvær og Sandvær må det tas forbehold om leie av legekontor.

(Se egen sak annet sted her på Herøyfjerdingen)

Sak 47/08: NYE LOKALER FOR TENNA BARNEHAGE - GODKJENNING AV AVTALE Det vises til tilsendte innkalling til kommunestyremøte 24.juni 2008

Vedlagt oversendes avtale som bes erstattet med den tilsendte.
Med hilsen


Liv  Hansen
førstesekretær

A v t a l e­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Mellom Herøy Eiendom finans AS­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ og


Herøy kommune.

1.  Avtalepartene.

Herøy Eiendom finans AS – utleier
Adresse: Krokenveien 6.  8800 Sandnessjøen
Org.nr ………
Utleiers representant: Geir Arne Brattli tlf 75044312 - 97013690
                                     e-post: gab@janbrattli.no

Herøy kommune – leietaker
Adresse: 8850 Herøy
Leietakers representant: ………………     tlf. ………………….
                                           e-post: ……………………

Utleier og leietaker er i avtalen benevnt partene.

Partenes representanter har fullmakt til å representere og fatte alle beslutninger angående kontrakten. Representanten kan ved skriftlig varsel til den andre parten gi andre fullmakt til å opptre på sine vegne. Eventuelt skifte av representant skal meddeles den andre parten skriftlig.

2.      Bakgrunn. Formål.

Herøy Eiendom finans AS skal ombygge deler av Herøy motell ca 388 kvadratmeter  for formål barnehage, dette blir ihht kostnadsoverslag utarbeidet til Herøy kommune 29.4.08 for utleie og senere salg.

Herøy kommune kal leie bygget de første 120 mnd, og deretter kjøpe det.

3.  Oppføring av leieobjektet.
Det skal være innflyttingsklart innen 15.september 2008.

Bygget skal føres opp i henhold til kostnadsoverslag datert 29.4.08

4.  Leieobjekt.

Leiearealet utgjør 388 m².


5.   Bruken av leieobjektet.

Leieobjektet skal kun benyttes til barnehage i henhold til avtale.

Skifte eller forandring i utleievirksomheten i lokalene er ikke tillatt uten utleiers skriftlige samtykke.

6.  Leieobjektet overtas i den stand den var ved kontraktsinngåelsen. Normal slitasje i løpet av 10 år må aksepteres av kjøper, både utvendig og innvendig.

7.  Varighet.

Leiekontrakten starter å løpe ved overtakelsen og varer da fram i 120 mnd. Deretter skal leietaker kjøpe bygget i samsvar med tilbud gitt av Geir Arne Brattli i brev datert 30.5.08. På tidspunkt når Herøy kommune kjøper bygget må de også akseptere det som er normal utvendig slitasje i løpet av 10 års leietid.

8.  Leiesum.

Den månedlige leiepris er på kr 34.166 kr,- med tillegg av merverdiavgift.
Husleien reguleres en gang i året med 60 % av konsumprisindeksen. Basis for regulering er indeksen pr 1.juni 2009. Husleien reguleres første gang i 2010. Kommunale avgifter kommer i tillegg. 9.  Betaling av leien.

Leien betales den 15. hver måned.

Leietaker kan ikke motregne krav mot utleier med mindre krav er kjent eller rettskraftig avgjort.

Enhver forsinket betaling medfører at det skal betales forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer i samsvar med forsinkelseslovens bestemmelser.

10.    Utleiers plikter, herunder utvendig vedlikeholdsplikt.

Utleier skal sørge for at leieobjektet står til rådighet for leietaker i leietiden.

Utleier har ansvar for vedlikehold og service av det tekniske anlegget. Det samme gjelder utvendig vedlikehold av bygg.

11.    Leietakers vedlikeholdsplikt og endring av leieobjektet.

Innredning, ominnredning eller noen som helst forandring i eller av de leide lokaler må ikke finne sted uten ytterligere skriftlig forhåndsgodkjenning.

Leietaker skal selv bekoste og selv forestå innvendig vedlikehold av de leide lokaler. Vedlikeholdsplikten omfatter også innretninger anbrakt i lokalene av leietaker.

Leietaker har selv ansvar for utearealet knyttet til plenklipping og snørydding.


12.  Fremleie.

Fremleie av deler eller hele leieobjektet kan bare skje etter nærmere avtale mellom partene.

13. Kjøp av leieobjektet.

Etter at det uoppsigelige leieforholdet er utløpt etter 120 mnd, forplikter Herøy kommune seg å kjøpe leieobjektet til en avtalt sum som utgjør kr 2. mill + moms + indeksregulering som husleie.

14. Forsikring.

Utleier har ansvaret for å bekoste forsikring av leieobjektets bygningsmasse så lenge leieforholdet består. Denne plikten opphører på det tidspunkt Herøy kommune etter avtale skal kjøpe eiendommen.

15. Forholdet til husleieloven.

Avtalen gjelder i de tilfeller hvor den har andre bestemmelser enn det som følger av husleielovens fravikelige regler. Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: §§ 2-15, 3-8, 4-3, 10-5.
Vedlegg.

Kontrakten har følgende vedlegg som en del av denne:
          
Vedlegg 1: kostnadsoverslag, ombygging til barnehage Herøy motell.
Vedlegg 2: Politisk vedtak.
Vedlegg 3: Tegninger over leieobjektet/spesifikasjonskrav.
Vedlegg 4: Inventarliste.

16. Tvister.

Tvister som måtte oppstå mellom partene med utspring i denne avtale skal løses ved de alminnelige domstoler.


Denne kontrakt er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.       …………………                                                                         ...……………..      dato/måned/år                                                                                  dato/måned/år

…………………………………                                             …………………………………           for utleier                                                                               for leietaker

Sak 48/08: NYTT ADMINISTRASJONSBYGG - GODKJENNING AV AVTALE
Rådmannens innstilling:
1    Herøy kommune godkjenner vedlagte skisse til leieavtale med Brattli Eiendom AS om leie av lokaler til administrasjonsbygg under følgende forutsetninger:
-    Lokalene til NAV-kontorer skal være innflyttingsklare 1.april 2009. Resten av bygget skal være innflyttingsklart 1.august 2009. Dette forutsetter oppstart før fellesferien 2008. Ved forsinket oppstart forskyves ferdigstillesdato tilsvarende.
-    Prosjektet har en arealramme på 1020 m2 og en fast årlig leiepris på 128.600 kr i samsvar med tilbud datert 24.03.08.
-    Utleier skal betale en døgnmulkt skal tilsvarende daglig husleie pr. dag bygget eventuelt blir forsinket
-    Avtalenes pkt. 16 Vedlegg 3 inngår ikke som en del av avtalen før plan- og byggekomiteen har avgitt sin innstilling og planløsninger er avklarte.
2    Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne endelig avtale innefor de rammer som er skissert i vedtaket pkt.1.


Saksutredning:

Kommunestyret  har i møte 16.05.2008, sak 31/08, fattet følgende vedtak:

1     Brattli Eiendom AS antas som leverandør av nytt administrasjonsbygg basert på en
       10-årig leiekontrakt med kjøp av bygget etter 10 år i samsvar med sitt tilbud datert
       24.03.08. Tilbudet aksepteres under følgende forutsetninger:
•    Det nye bygget er et frittstående bygg på om lag 1020 m2.
•    Riving av eksisterende bygg inngår ikke i avtalen.
•    Plassering av bygget på tomta skal skje i samarbeid med leietager slik at adkomst, parkering osv. blir best mulig.
•    Planløsning må justeres slik at det tilfredsstiller tilbudsspesifikasjoner og våre og NAV sine funksjonskrav.
•    Det må sikres at bygget holder en minimumsstandard mht. kvalitet.
•    Brattli Eiendom AS må tilknytte seg faglig kompetanse for å sikre god kvalitet på:
-    formgiving
-    tekniske anlegg
-    parkering og adkomst i hht. fastsatte behov og krav
2    Rådmannen nedsetter en plan- og byggekomité hvor de ansatte er representert. Plan-  og byggekomiteen skal gjennomføre planprosessen og følge opp byggeprosessen.
3    Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre drøftinger med tilbyder og arkitekt og utarbeide forslag til avtale som fremlegges kommunestyret i junimøtet.
4    Nedsatt arbeidsgruppe (Plan og teknisk hovedutvalg) fungerer som referansegruppe for prosjektet.
5    Formannskapet fungerer som styringsgruppe og gis fullmakt til å godkjenne avtalen.

Sak 49/08: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR HYTTEOMRÅDE PÅ GNR. 4 BNR. 65 SØRFÆRØYA - ROAR ABELSEN M. FL., MOSJØEN - § 30 BEHANDLING Rådmannens innstilling:
Herøy kommunestyret vil med hjemmel i plan- og bygningslovens § 30 andre ledd ikke tillate at det nå blir fremmet privat forslag til reguleringsplan for det omsøkte område på Sørfærøy slik det er vist på kart vedlagt brev av 22.02.08.
Begrunnelsen for å avslå fremming av privat reguleringsplan nå ligger i at kommune vil vurdere dette uberørte utmarksområde nærmere i forbindelse med ny revisjon av arealdelen til kommuneplan.


Bakgrunn:
Roar Abelsen m.fl. har inngått opsjonsavtale med John Karstein Svendsen, eier av eiendommen gnr. 4 bnr. 56, om kjøp av deler av nevnte eiendom etter at eventuell privat forslag til reguleringsplan er godkjent mht. utparsellering av tomter til fritidsboliger.
Forslagsstillerne har engasjert konsulentfirma LAN-TEK AS til å bistå dem i arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplan for området.
Etter anbefaling fra Herøy kommune ber de nå først om en avklaring av reguleringsspørsmålet opp mot plan- og bygningslovens § 30 (privat forslag om regulering) før det nedlegges arbeid i å utarbeide en fullstendig plan med bestemmelser. En slik henvendelse foreligger nå i form av brev datert 28.03.08.

Sak 50/08: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 4 BNR. 68 ”SANDVÆRSTØA – SKJÆRET” - NY 2. GANGSBEHANDLING

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27–2, nr. 1 godkjenner Herøy kommunestyre endring av reguleringsplan ”Sandværstøa-Skjæret”, tegningsnr. 504-40, slik det er vist på forslag datert 04/05/06.
Formålet med endringen er å legge til rette for 2 nye hyttetomter på eiendommen gnr. 4 bnr. 68.


Saksutredning:
Saken ble sist behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 31.10.07 under sak 32/07 hvor det fattet følgende vedtak:

”a. Hovedutvalget kan ikke se at Fylkesmannens merknader bør tas til følge. Dette har sin bakgrunn i at området ligger slik til at man kan utnytte den infrastruktur som allerede er etablert dvs. nødvendig  vann - strøm forsyning og tilførselsveger.
    Generelt sett har kommunen lagt seg på en linje at man skal fylle ut områder maksimalt før det kan gis signaler om nye grunnlagsinvesteringer i ubebygde områder.
b. grunnlag for å nekte utbygging, som fremlagt, på grunn av det biologiske mangfold er ikke til stede.
c. grunnlaget for å nekte utbygging, som fremlagt, på bakgrunn av allmennhetens bruk som friluftområde er heller ikke tilstede.
d. Plasseringen medfører ingen forringelse av landskapsverdien da tomtene ikke skal gjerdes inn og utgjør heller ingen hinder for allmennhetens mulighet til å til å krysse eiendommen 4/68.

1.Svaret fra barnerepresentanten tas til orientering.
2.Da endringsområdet ikke berører dyrket eller dyrkbar mark tas svaret fra landbrukskontoret til orientering
3.Svaret fra Nordland Fylkeskommune, Kultur og miljøavdeling tas til orientering.
Hovedutvalget vil dog bemerke ovenfor tiltakshaverne at de har varslingsplikt ved funn av ikke registrerte fornminner.
4.Reindriftsforvaltningens svar tas til orientering.
5.Kystverket svar tas til orientering.

Sak 51/08: SUPPLERINGSVALG -  PLAN- OG TEKNISK HOVEDUTVALG
Valgnemndas innstilling:
Marthe Solheim velges som fast representant i hovedutvalget etter Leiv Rygg.

Saksutredning:
Leiv Rygg ble i kommunestyremøte 18.04.08 – sak 17/08 – fritatt for verv som medlem
av Plan- og teknisk hovedutvalg med virkning fra 1.juni 2008 og ut valgperioden.

Saken har vært oversendt valgnemnda som i møte 28.04.08 har fremmet følgende forslag:

Marthe Solheim velges som fast repr. for hovedutvalget.Sak52/08:SUPPLERINGSVALG - EIENDOMSSKATTETAKSTNEMN
Valgnemndas innstilling: Kirsti Iversen velges som vararepr. til eiendomsskattetakstnemnda etter Leiv Rygg.

Saksutredning:
Leiv Rygg ble i kommunestyremøte 18.04.08 – sak 17/08 – fritatt for verv som vararepresentantav eiendomsskattetakstnemnda med virkning fra 1.juni 2008 og ut valgperiodene.Saken har vært oversendt valgnemnda som i møte 28.04.08 har fremmet følgende forslag:Kirsti Iversen velges som vararepr. til eiendomsskattetakstnemnda.

Sak 53/08: FORSLAG TIL NYE NEMNDER I DYREVERNSNEMNDENE I NORDLAND FOR PERIODEN 2009 - 2012
Rådmannens innstilling:
Saksutredning:
Mattilsynet Regionkontoret for Nordland skal oppnevne nemnder for perioden 2009 – 2012.
Hver dyrevernsnemnd skal ha 3 medlemmer og i særlige tilfelle kan nemnda ha 5 medlemmer.

For at Mattilsynets distriktskontorer skal ha reelle muligheter til å kunne velge hvem de mener bør delta i dyrevennemndene som medlemmer og varamedlemmer, må hver kommune foreslå et større antall personer.  For Herøy skal det foreslås 5 medlemmer og 5 varamedlemmer.  Det bes om at alle som foreslås har sagt seg villig til å delta både som medlemmer og varamedlemmer.

Oppnevningen til dyrevernnemdene er ikke et politisk valg, men et verv en får på bakgrunn av spesifikke kvalifikasjoner, og jfr. likestillingslovens § 21 må hvert kjønn være representert med minst 40 %.

Saken har vært over sendt valgnemnda med anmodning om å legge fram forslag i møtet.


arnt_og_roy_03
Tirsdag skal ordfører Arnt Frode Jensen (t.v.) lede kommunstyret med rådmann Roy Skogsholm ved sin side.

Annonser