Her er noen av sakene som ble tatt opp på Formannskapsmøtet idag den 11.mars 

Revisjon av hurtigbåtruter:

Rådmannens innstilling:

1. Herøy formannskap støtter de framlagte ruteforslagene for hurtigbåt, ferge og buss med følgende forslag til justeringer:

- Det innføres behovsanløp ved Brasøy fergekai på mandag, torsdag og fredag etter anløp Sandvær 16.40.

- Fergeturen fra Brasøy kl. 17.05 må anløpe Flostad før Søvik.

- Det innføres behovsanløp på Måsøy onsdag formiddag (i begge retninger i sommerruten) og ettermiddag samt lørdag ettermiddag.

2. Herøy formannskap forutsetter at det etableres en bilordning; ”distriktsmobil” eller lignende; i Brasøy/Husvær.

3. Herøy formannskap ber fylkeskommunen å iverksette ruteendringen så snart som mulig.

Der det var to forslag til:

Forslag fra Arbeiderpartiet (AP) ved Arnt Frode Jensen: Det anbefales at Husvær tas inn på morgenruten fra Vega på signal, forutsatt at “distriksmobilen” beholdes.

Forslag fra Felleslisten ved Venstre (V) Oddrun S. Dahlheim: Hurtigbåtene fra før 18.12.12 opprettholdes ned anløp av Tennvalen.

Der det ble vedtatt flertalls stemme om Arbeiderpartiet sitt forslag.

 

Åsen boligfelt:

Rådmannens innstilling:

1. Boligfeltet Åsen bygges ut som skissert i vedlagte kartutsnitt.

2. Utbyggingen har en økonomisk ramme på 3.300.000 kr.

3. Utbyggingen finansieres ved refusjoner og bidrag fra berørte aktører som beskrevet i saksframlegget.

4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale betingelser for lån.

Det ble vedtatt.

 

Detaljeringsplan for Skardsøya industriområde og massetak:

Rådmannens innstilling:

Formannskapet ser positivt på at det etableres næring som tiltenkt i eksisterende masseuttak på Skardsøya og at masseuttaket i området utvides. Det forutsettes at et planforslag som fremmes har foretatt de nødvendige konsekvensvurderinger og at eventuelle innsigelser er ryddet av veien. Planforslag som legges frem må i nødvendig grad avklare løsning for fremføring av vann og kraftforsyning.

Det ble vedtatt.

 

Ut i Øyan:

Rådmannens innstilling:

Kommunene Herøy og Dønna overtar i fellesskap eierskapet til prosjektet "Ut i øyan", fra HALD IKS. Det etableres en styringsgruppe for prosjektet bestående av næringssjefene i Herøy og Dønna kommune, to representanter fra reiselivsnæringen (en fra hver av kommunene) og en representant fra Kystriksveien Reiseliv AS. Styringsgruppen får i oppgave å utvikle en prosjektplan, som legges frem til politisk godkjenning. Formannskapet får delegert ansvaret for å følge prosjektet videre. Næringssjefene konstituerer styringsgruppen.

Det ble vedtatt.

 

Søknad om kjøp av eiendom:

Rådmannens innstilling:

1. Herøy kommune selger parsell som vist på vedlagte kartskisse til Herøy båtforening.

2. Kommunen har rett til å bygge og vedlikeholde kommunaltekniske anlegg på parsell (påføres skjøtet)

3. Sjø tomtene gnr.4 bnr. 48, gnr.4 bnr. 257 og gnr.4 bnr. 1 fnr.75 sikres veirett over den fradelte parsellen..

4. Prisen settes til 35,00 kr/m2.

Det ble vedtatt.

 

Renovering av veilys 2013:

Rådmannens innstilling:

1. I 2013 renoveres følgende anlegg i samsvar med beskrivelse i saksframlegg:

- Ferdigstillelse Husvær

- Ferdigstillelse Brasøy

- Tenna

- Lys langs FV på Sør-Staulen

2. Veilysanlegg som er markert med blått på vedlagte kart legges ned. Dersom det ikke medfører ekstra kostnader kan deler av disse anleggene holdes i drift så lenge de ikke utløser større vedlikehold.

Det ble vedtatt.

 

Herøy vannverk 10. byggetrinn –Høydebasseng Langåsen:

Rådmannens innstilling:

1. Det etableres nytt høydebasseng med en kapasitet på ca. 2000 m3 på Langåsen.

2. Utbyggingen har en kostnadsramme på 9.160.000 kr (inkl. mva.) som finansieres med tilskudd og låneopptak som vist i vedlegg til saksframlegget.

3. Formannskapet gis fullmakt til å vedta endelig finansiering og låneopptak når svar på tilskuddssøknad foreligger. Det ble vedtatt.

 

Alle sakene som ble tatt opp kan dere lese HER