13 saker til formannskapet

arnt_og_roy_02
13 saker står på sakskartet til torsdagens møte i Herøy formannskap. Blant annet innstiller rådmannen på å gi Jan Erik Sandnes 28.000 kroner i støtte for utgivelse av boka "Susannes arv".
Sak 14/08: SØKNAD OM STØTTE TIL BOKUTGIVELSE JAN ERIK SANDNES Rådmannens innstilling: Med bakgrunn i formannskapets vedtak i sak 133/07, bør søknaden imøtekommes. Det forutsettes at tildeling skjer fra formannskapets disp. konto 1.1990.4901.190.000


Bakgrunn: I brev til Herøy formannskap av 03.12.07 søker Jan Erik Sandnes om økonomisk støtte til bokutgivelse. Vurdering: Boka blir utgitt/trykket på et lite forlag. Forlaget setter som betingelse at Jan Erik Sandnes må forplikte seg til selv å kjøpe og distribuere 200 eksemplarer. Dette vil koste forfatteren ca. kr. 30.000,-. J. E. Sandnes regner med at han på sikt vil greie å selge så mange eksemplarer at bokutgivelsen ikke skal ende som et tapsprosjekt. Jan Erik Sandnes skriver videre i søknaden om den store gratisinnsatsen han har lagt ned i Herøy på revyarbeid. Spesielt har han brukt mye av sin fritid på revyer med avgangsklasser ved Herøy sentralskole. Disse revyene har vært med å legge et ordentlig økonomisk grunnlag for klasseturer. Jan Erik Sandnes hevder at han ikke har fått en eneste krone i kompensasjon for klasseturene. Det er rektor som gjør avtaler med lærere som reiser sammen med elevene, men da disse klasseturene som Sandnes beskriver, ligge noen år tilbake i tid, er det vanskelig å finn fram dokumentasjon om dette. Formannskapet har ikke innskjerpet noen regler for skoleturer. I dag foregår skoleturene i samsvar med: Retningslinjer for skoleturer, vedtatt i Hovedutvalg for persontjenester 14.03.00, og det inngås bindende avtaler med medfølgende lærere om økonomisk kompensasjon i henhold til gjeldene avtaleverk. Til sist skriver Jan Erik Sandnes at Herøy kommune har gitt økonomisk støtte på kr. 20.000,- til forfatteren Bjørn Økern, samtidig som han har fått avslag på sin søknad. Sandnes henvendte seg til Herøy kommune ved OPK 03.08.07 og 16.08.07. Han fikk da til svar at retningslinjene for kulturmidlene åpnet for at privatpersoner også kunne søke, og han ble oppfordret til å søke om kulturmidler til bokprosjektet i 2008. Samtidig var vi villige til legge ut boka for salg i biblioteket og på kulturkontoret. I ettertid har OPK kjøpt inn 15 eksemplarer av boka for indirekte å støtte forfatteren. Videre har vi i samarbeid med biblioteket holdt en temakveld i biblioteket 14.11.07 hvor forfatteren og boka var satt på dagsordenen. Formannskapet behandlet søknaden fra Bjørn Økern i møte 05.09.07, og i sak 133/07 ble det gjort følgende vedtak: ”Herøy formannskap imøtekommer søknaden fra Bjørn Økern med tilskudd kr. 23.900,- til formål som omsøkt. Utgiften belastes konto 1.1802 Næringsarbeid, med overføring fra formannskapets disp. konto 1.1990.4901.190.000. Før utbetaling skal søker dokumentere utgiftene i prosjektet”. Saksbehandler ser at de to søkerne har fått ulik behandling i kommunen. Det skyldes at søknaden fra Jan Erik Sandnes ble behandlet av OPK, og vurderingen ble gjort ut fra tildelt ramme og retningslinjer for kultmidlene. Bjørn Økern har derimot søkt direkte til formannskapet, og formannskapet har vurdert søknaden ut fra den ramme de hadde til disposisjon. Saksbehandler har så i brev av 3.01.08 bedt om å få oversikt som viser de dokumenterte utgiftene i forbindelse med bokutgivelsen. Disse opplysningene er nå mottatt ( 23.01.08), og det er dokumentert fra bokforlaget Publica at Jan Erik Sandnes vil få utgifter på ca. kr. 28.000,- for å få utgitt boka. Sak 15/08: KULTURTURKORT FOR UNGDOM I NORDLAND Rådmannens innstilling: Herøy kommune ønsker å delta i prosjektet ”et rettferdig kulturkort for all ungdom i Nordland” og vil inngå avtale med Nordlands fylkeskommune om dette. Saksutredning: Nordland fylkeskommune eier og administrerer prosjektet ”Et rettferdig kulturkort for all ungdom i Nordland”. Prosjektet ble etablert våren 2006, og er delfinansiert mellom Nordland fylkeskommune og Kirke- og kulturdepartementet. Prosjektet går fram til utgangen av 2009 dersom ikke annet avtales. Kulturkortet skal gi like muligheter for all ungdom i Nordland. Kortet skal bidra til at ungdom i større grad deltar på kulturarenaer, og det vil forhåpentligvis bidra til å styrke tilhørigheten til området og ha en forebyggende effekt i forhold til negativ adferd. Mål: 1: Å sikre et rettferdig kulturkort for all ungdom mellom 13 – 19 år i Nordland fylkeskommune. 2: At alle kommunene i Nordland fylkeskommune deltar innen prosjektets utgang. 3: 10000 brukere innen utgangen av 2008. 4: At ungdomskortet integreres i kulturkortet i løpet av prosjektperioden. 5: At prosjektet og tilbudet får en sterk lokal forankring i kommunene. 6: At samarbeidspartnere (kulturaktører, næringsliv osv.) ser verdien av kulturkort for ungdom. Innen utgangen av prosjektperioden skal prosjektet evalueres og vurderes for videre drift. Nordland fylkeskommune utvikler www.ungkultur.no og tilbyr kommunene tilhørende undersider til denne webportalen. Domene eies og drives av Nordland fylkeskommune. Nordland fylkeskommune utvikler også en administrasjons-pakke som formidles til kommunene. Pakken inneholder opplæringsmateriell, markedsføringsmateriell, avtaler og brukerveiledning for webportalen. Nordland fylkeskommune har (forutsatt at finansiering sikres) ansatt prosjektleder på full tid. Denne er til kommunens disposisjon for støtte, veiledning og lignende. Nordland fylkeskommune forplikter seg til å følge opp kommunene, evaluere prosjektet i løpet av perioden og sørge for best mulige løsninger for alle involverte parter.

De kommunene som undertegner intensjonsavtalen forplikter seg til å følge opp med lokale forhandlinger med samarbeidspartnere for å gi et best mulig tilbud til ungdommen. Likeledes forplikter de seg til å oppdatere sin del av webportalen. Sak 16/08: FASTSETTELSE AV LOKAL NORM FOR LEGETJENESTEN I SYKEHJEM Rådmannens innstilling: 1. Dagenes sykehjemslegedekning på 0,36 legetimer pr uke pr pasient vedtas som lokal norm. 2. Prosedyrer for sykehjemlegen i Herøy kommune godkjennes. Bakgrunn: Rundskriv I-4/2007 Nasjonal standard for legetjenester i sykehjem pålegger kommunene å fastsette en lokal norm for tilsynslegetjenesten basert på spesifikke krav. Normen er legetime pr uke pr beboer i sykehjem. Disse er nærmere beskrevet i en egen veileder. Utredning: Kommunene er etter kommunehelsetjenesteloven § 1-1 ansvarlig for å yte nødvendig helsetjeneste til alle som oppholder seg i kommunen. Ansvaret til kommunen innebærer bl.a. å tilby et forsvarlig helsetilbud i sykehjem, herunder legetjenester. I sykehjem er kommunen forpliktet til å ha en organisert legetjeneste. Hva som er forsvarlig antall legetimer i sykehjem vil variere etter pasientenes behov, hvilke oppgaver sykehjemmet skal dekke og hvordan tjenestetilbudet i kommunen for øvrig er organisert og dimensjonert. Generelt sett er det imidlertid grunn til å påpeke at legetjenesten i sykehjem skal sørge for at det bl.a. utføres: • god medisinsk behandling ved akutt og langvarig sykdom • god utreding og observasjon av beboerne på kort- og langtidsopphold • forsvarlig medisinering • et godt samarbeid med fastlegen, hjemmetjenesten og spesialisthelsetjenesten • god kommunikasjon med pårørende og det øvrige personalet For å vurdere om vår dekning er tilfredsstillende er følgende momenter lagt til grunn:
 • Pasientgrunnlaget

 • Legenes tidsbruk i forhold til de ulike pasientkategorier som det gis tilbud om i form av hhv langtidsplasser, korttidsplasser, avlastningsplasser, plasser for demente og rehabiliteringsplasser.

 • Hvor mye av legens tid som er bundet, og hva som er ubundet
 • Undervisning/veiledning av personalet
Pasientgrunnlag i institusjon:
 • Sykeavdelingen har 12 plasser

 • Skjermet avdeling: 6 plasser

 I tillegg disponeres følgende plasser i omsorgssentret
 • 1 rehabiliteringsplass/palliativ plass i omsorgssentret

 • 2 kortidsplasser/ avlastningsplasser

Forholdet mellom bunden og ubunden tid for tilsynslegetjenesten: Etter avtale med legene og i samråd med enhetsledere er 4 t/u bundet tid, 3.5 t/u er ubunden tid. Sak 17/08: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DRIFT AV SENTER MOT INCEST NORDLAND (SMISO-NORDLAND) Rådmannens innstilling: Herøy kommune avslår søknaden om  støtte til drift av Senteret mot incest Nordland i Mosjøen. Saksutredning: Herøy kommune har mottatt søknad om økonomisk støtte til drift av Senter mot incest i Nordland (SMISO-Nordland). Senteret ligger i Mosjøen og er et lavterskeltilbud der alle kan henvende seg direkte og tilbudet er gratis. De søker Herøy kommune om kr 3633,- i økonomisk støtte til drift av senteret. Senteret baserer sin virksomhet på 20% kommunal og 80% på statlig støtte. Det opplyses i søknaden at de har fått innvilget støtte fra BUF – direktoratet og Vefsn kommune som stiller som vertskommune med årlig økonomisk støtte til senteret. Andre kommuner som ikke er vertskommuner har gitt 2,16 pr innbygger. Vurdering: Det er positivt at de som bor i Nordland kan få et slikt tilbud i sitt eget fylke. Det søkes om støtte til et godt formål, men etaten har ikke avsatt midler til overnevnte formål i inneværende år. Saksbehandler foreslår derfor at søknaden om økonomisk støtte til drift avslås.   Sak 18/08: SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE TIL JURIDISK RÅDGIVING FOR KVINNER 2007 Rådmannens innstilling: Herøy kommune avslår søknaden om løkonomis driftsstøtte. Konklusjon:  Rådmannen foreslår at søknaden avslås med begrunnelse i at Helse-, SOsial- og Omsorgsetaten ikke har avsatt midler til dette formålet i inneværende budsjett. Sak 19/08: STIFTELSEN AMATHEA - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE Rådmannen innstilling: Herøy kommune avslår søknaden om støtte på kroner 2000,- Sak 20/08: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE- RUSMISKBRUKERNE INTERESSEORG. - RIO NORD Rådmannens innstilling: Hery kommune avsår søknaden for 2008. Sak 21/08: SØKNAD OM STØTTE TIL REGIONALT BRUKERSYRT SENTER BIKUBEN Rådmannens innstilling: Herøy kommune avslår søknaden. Sak 22/08: REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL M/KYSTSONEPLAN  DØNNA KOMMUNE – 2006/2013 - UTTALELSE Rådmannens innstilling: Herøy formannskap viser til Dønna kommunes brev av 01.02.2008 angående forslag til revisjon av sin arealdel til kommuneplan med kystsoneplan for periode 2006/2013. Planforslaget berører ikke Herøy kommunes interesser negativt sett på noen områder. Herøy viser til sin tidligere uttalelse til planen og ber om dette fortsatt opprettholdes. Bakgrunn: Dønna kommune har revidert sin arealdel til kommuneplan med kystsoneplan. Denne er forelagt Plan- og utviklingsstyret i møte den 29.01.08 under sak 11/08, hvori forslaget til revidert plan ble godkjent for utlegging til offentlig gjennomsyn og utsendelse på høring. Ved brev av 01.02.08 får Herøy kommune denne til uttalelse i egenskap av nabokommune, slik plan- og bygningsloven foreskriver § 20 – 5 (behandling av kommuneplan). Dokumenter som framlegges er
 • plankartet med tilhørende bestemmelser
 • planbeskrivelse og bestemmelser
 • konsekvensutredninger – nye områder etter offentlig gjennomsyn
 • saksframlegg m vedtak i plan- og utviklingsstyret
Frist for å avgi uttalelser er satt til 18. mars d.å. Selve plankartet kan sees på Dønna kommunes hjemmeside www.donna.kommune.no Saksutredning: Nevnte plan var behandlet første gang i plan- og utviklingsstyret den 18.09.07 og ble deretter sendt ut på høring. Herøy kommune fikk denne tilsendt, og avga sin uttalelse til i oktober/november 2007. I uttalelsen fra Herøy kommune ble det anført følgende: Akvasone ved Skar kan ikke tas i bruk før driften av akvasone ved Labukta opphører. Ber om at ”hovedmagasin med tilstøtende nedbørsfelt på Teigstad” medtas i planen. Anbefaler mer bindende føringer av vegtrasseer gjennom Åkvik. Henstiller kommunen (Dønna) til å ta kontakt med Herøy kommune ved etablering av hyttefelt F14. Bemerker og nødvendig grensejustering ved Tranøy da kommunegrensen ikke er korrekt. De anførte merknader har Dønna tatt hensyn til. I planen er det lagt inn 2 framtidige nye hovedvegtrasseer.  Den ene er en farmtidig omlegging av Rv. 828 på strekning fra Sør-Åkvika til Skar sør for Åkvikfjellet. Den andre er en ny vegforbindelse fra Einvika til Sandstrak via Hagen nord for Dønnamannen. Begge disse forslagene er av positiv art for Herøy kommune. Disse er lagt inn i planen som ”Retningsgivende valg av nye hovedvegtrasseer (ikke juridisk bindende)” Vurdering: Planen synes å værer tilfredsstillende for Herøy kommune, og den synes ikke å berøre Herøy kommunes interesser på noe negativt vis.  Sak 23/08: RETNINGSLINJER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Rådmannens innstilling: Utkast til retningslinjer for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjennes. Saksutredning: Kommunestyret vedtok i møte 14.02.08 – sak 10/08 – oppetting av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og fattet slikt vedtak: 1) Det opprettes et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 2) Rådet skal ha 5 representanter med 5 vararepresentanter. 3) Rådet skal uttale seg om følgende saker før endelig organ avgjør saken:      A) Saker som er særlig viktig for personer med nedsatt funksjonsevne      B) Større og overordnede saker innen: plan- og bygningsloven, samferdsel, barnehage, skole, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgsstjeneste C) Økonomiplan og årsbudsjett 4) Sekretariatsfunksjonen legges til formannskapskontoret. Sekretariatet skal medvirke til at de saker rådet skal uttale seg om blir framlagt, og møteinnkalling skjer i samråd med leder. Det skal føres møtebok – jfr. kommunelovens § 30 nr. 3. 5) Retningslinjer for rådets arbeid, legges fram i kommunestyret i april d.å. Med bakgrunn i vedtakets pkt. 5 framlegges utkast til retningslinjer. Retningslinjene er utarbeidet etter samme mal som for fylkeskommunens råd for funksjonshemmede (behandles av fylkestinget i februar).  Når det gjelder godtgjørelser er det tatt utgangspunkt i gjeldende reglement og det er forslått samme godtgjørelse til leder, som for leder i eldrerådet og kontrollutvalget, 1.5 % av ordførerens godtgjørelse  f.t. kr. 8.240.-. Sak 24/08: SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET (SAKEN ER UNNTATT OFFENTLIG) Sak 25/08: SØKNAD OM TILSKUDD (SAKEN ER UNNTATT OFFENTLIG) Sak 26/08: SØKNAD - NÆRINGSFONDET (SAKEN ER UNNTATT OFFENTLIG)
arnt_og_roy_02
Ordfører Arnt Frode Jensen og rådmann Roy Skogsholm.

Annonser