12 saker til formannskapet

1_formannskapet_01
Herøy formannskap har møte 12. oktober klokken 09.00 i formannskapssalen i rådhuset. Budsjettrapportering og budsjettregulering er blant de 12 sakene som kommer opp.
Under kan du klikke på en link for å lese hele saksdokumentet med alle sakene.   Budsjettrapport Rådmann Roy Skogsholm kommenterer sin budsjettrapport og regulering (første sak på møtet) på denne måten:  

Saksutredning:

Driften i kommunen går i.h.t sist reviderte budsjett (30.04.10) med noen få unntak:

 

- Informasjon/Herøyfjerdingen er inne i en ny driftsform som skal evalueres i desember 2010. Her har vi fått en sterk utgiftsøkning på lønn p.g.a. lønnsplassering i.h.t kompetanse og trykkeutgiftene for papirutgaven er fordoblet. Samtidig svikter abonnementsinntektene for papirutgaven. Ansvarsstedet må tilføres kr. 240000 for å balansere ut året.

 

- For folkevalgte styringsorganer må det tilføres kr. 80000 for å dekke økende reiseutgifter

 

For øvrig må skolebarnkjøringen (kr.150000) som i dag ivaretas av en maskinkjører på teknisk enhet belastes fellesutgifter skole.

 

Det som ellers forstyrrer driften er en ekstraordinær regning for dekning av festeavgift for vel to år for Flostad Industriområde på kr. 140000 etter at forhandlingene med Statskog er avsluttet. Budsjettert festeavgift var kr. 4000 pr. år som gjaldt til nå.. Etter at interne overføringer er gjort må det tilføres kr. 90000 til teknisk enhet.

 

Vi er meget fornøyd med at de store driftsenhetene, skole og omsorgsenhetene, driver innenfor vedtatt budsjett. Riktig nok sliter de med å holde vikarutgiftene nede.

 

Det er foretatt betydelige revisjoner som er dekket med interne overføringer innenfor enhetene:

     

- Økt tilskudd til private barnehager kr. 150000 dekkes over skjønnsmidler til barnehage   - Sviktende utleieinntekter og annonseinntekter i Idrettshallen, kr. 170000, dekkes av ubrukte midler fra ungdomsklubben p.g.a. vakanse og redusert aktivitet.   - Budsjett for flyktninger justert i.h.t virkelig aktivitet. Dette fører til redusert intgreringstilskudd. Dette fører til at budsjettert fondsavsetning på kr. 250000 må utgå.   - Budsjettet for rusarbeid er justert i.h.t innvilgede tilskudd og planlagt aktivitet.

     

 

Den store utfordringen er finanskapittelet. Inntektene på eiendomskatt svikter ,spesielt på verker og bruk. Medhold i klager har ført til at inntektene fra verker og bruk må settes ned til kr. 500000 pr. år. Klagebehandling av øvrige eiendommer har også ført reduksjon men her vil inntektene ligge på ca. kr. 3500000 pr. år. Vi må redusere inntektene fra eiendomsskatt med kr. 500000 i 2010.

 

Samtidig opplever vi økende inngang på skatt av inntekt og formue. Denne settes til kr. 500000 i 2010 som dermed kompenserer for nedgangen i eiendomsskatt.

 

Vi har tidligere varslet at vi ikke har budsjettdekning for våre låneavdrag i 2010. Våre avdrag er tidfestet og bundet i løpende låneavtaler. En nøyaktig gjennomgang av avtalene viser at vi mangler kr. 643000 i 2010. Dette må tilføres budsjettet utenfra.

 

Vi er kommet så sent på året at vi ikke har muligheter å oppnå noen større innsparinger i 2010. Midlene må derfor tas av oppsparte midler, disposisjonsfondet.

 

Vi må imidlertid gjennom det forestående budsjettarbeidet foreta innsparinger for å dekke økte finanskostnader og driftskostnader for ca. 1 mill. kr. pr. år. for senere år.

 

Det er behov for å foreta en justering av investeringsbudsjettet for omsorgssektoren. Jeg viser til rapportene fra enhetene 330 Herøy Sykehjem og 305 Hjemmetjenesten i Herøy . Hjemmetjenesten konkluderer med følgende:

"Kommunen skal etter sosialtjenesteloven § 4 – 3 gi et egnet tjenestetilbud til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie dagliglivets gjøremål. Dette tjenestetilbud kan gis ved at det tilbys plass i barn – eller avlastningsbolig. Kommunen skal sikre forsvarlig omsorg i barne- eller avlastningsbolig.

 

Per i dag har kommunen ingen egen avlastningsbolig for barn og unge og det er et akutt behov for en permanent bolig som kan disponeres ved akutte behov for avlastning. Boligen må være fysisk tilrettelagt for å ivareta funksjonshemmede barns behov.

 

Bygging/ ombygging, tilrettelegging av bolig, ekstra personell, kompetanseheving m.m vil medføre en betydelig økt kostnad.

 

Kommunen vil inne kort tid også ha behov for flere omsorgsbolig for unge brukere med spesielle behov."

 

Forholdet har vært drøftet i ledergruppen og sykehjemmet konkluderer:

 

"I budsjettet for 2010 ble det vedtatt å bygge om to rom til pasientrom ved sykehjemmet. Det er for tiden ikke behov for denne ombyggingen. Det foreslås derfor å omdisponere midlene til avlastningstilbud for unge brukere."

 

Med bakgrunn i dette ber jeg å omdisponere denne bevilgningen på kr. 1000000 fra ombygging sykehjem til bygging av ny avlastningsbolig tilknyttet boligene i Valsåsen.

  Trykk HER for å lese hele innkallingen med saksframlegg.
1_formannskapet_01
Herøy formannskap.

Annonser