- Se transportbehovet på Helgeland samlet

3_afj_og_valle
Flyplassaken er et eksempel på at meningene spriker på en rekke områder, mener ordfører Arnt Frode Jensen som ønsker at Nordland fylkeskommune tar kontakt med regjeringen om å i gangsette en konseptvalgsutredning for Helgeland for å få en samlet framstilling av transport- og samferdselsbehovene.
”I forbindelse med de utfordringer vi har på Helgeland innenfor transport/samferdsel har jeg tenkt på hvordan vi samlet kan komme i mål med en rekke viktige tiltak.
 
Meningene spriker
Jeg ser at meningene spriker på en rekke områder, noe flyplassaken er et bevis på. For å løse samferdselsutfordringene må vi se ting i sammenheng, vi må se hele Helgeland samlet, sør, midt og nord.
 
Etter mitt syn er den beste måte å gjøre dette på ar at vi ber Nordland fylkeskommune ta kontakt med regjeringen om å i gangsette en Konseptvalgsutredning (KVU) for Helgeland.
 
Utredning i tidlig fase
Konseptvalgutredning er en utredning i tidlig fase for store prosjekter som analyserer transportbehov og andre samfunnsbehov og vurderer ulike prinsipielle måter og løse behovene på (konsepter)”, skriver ordfører Arnt Frode Jensen i brevet til regionsrådet.
 
Han begrunner forslaget med behovet for å vurdere alternative måter å løse transportbehov på og beslutte om man skal starte planleggingen etter plan- og bygningsloven (kommunedelplan, evnt reguleringsplan).
 
Fire hoved-deler
Konseptvalgsutredning består av fire hoved-deler:
Behovsanalyse, strategidokument (mål), kravdokument og alternativ-analyse.
 
Jensen fortsetter sitt brev til regionrådet slik:
De tre første delene innebærer en grundig gjennomgang av ulike interessenter og deres behov og konkluderer med viktigste behov.
 
Mål for tiltaket
Dette danner grunnlag for å formulere mål for tiltaket (samfunnsmål og effektmål) og hvilke krav konseptene må oppfylle. I fjerde hoveddel utvikles ulike konsepter.
 
Konseptene vurderes i alternativanalysen i forhold til måloppnåelse og gjennomgås i en samfunnsøkonomisk analyse.
 
Åpen prosess
Ved utarbeidelse av KVU vektlegges en åpen prosess med bred deltagelse fra kommuner, fylkeskommuner, næringsliv og ulike interesseorganisasjoner. KVU rapporten sendes ut på høring.
 
Konseptvalgutredningen underlegges en ekstern kvalitetssikring(KS1). Samferdselsdepartementet er ansvarlig for denne.
 
Endelig beslutning om valg av konsept og oppstart av planarbeidet tas av regjeringen, skriver ordfører Arnt Frode Jensen som mener dette er en måte å gå fram på som vil fremme de forskjellige prosjekt i et helhetlig perspektiv.
 
Flyplass, tunneler og ferjesamband
”Det gjelde seg flyplass, undersjøiske tunneler, fergesamband og andre utfordringer”, skriver Jensen som varsler at han melder saka opp til første styremøte i regionrådet, nemlig 18. og 19. november.
3_afj_og_valle
- For å løse samferdselsutfordringene må vi må se hele Helgeland samlet, mener ordfører Arnt Frode Jensen, her sammen med fylkesråd for samferdsel May Valle under åpningen av næringsparken for to uker siden.

Annonser