Ledige lærerstillinger

Flyfoto Herøy skole

Herøy kommune har fra høsten flere ledige lærerstillinger. Søknadsfrist er satt til 18. mai 2017.

Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder.  Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1800 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser. Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har en svært positiv utvikling basert på økt oljeaktivitet og er et av landets største oppdrettsområder.

Voksenopplæringen/flyktningetjenesten

Herøy kommune har fra 1. august 2017 ledig 100 % undervisningsstilling ved Herøy voksenopplæring/flyktningtjenesten.

På grunn av økt bosetting i Herøy kommune har vi et økende antall deltakere i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Kommunestyret i Herøy har vedtatt å bosette 20 flyktninger også i 2016 og deretter 10-15 flyktninger per år.

Som et ledd i dette arbeidet oppruster kommunen voksenopplæringen til å kunne gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap for flyktninger, og innvandrere ihht. introduksjonsloven.

Herøy voksenopplæring gir tilbud om norskopplæring og samfunnskunnskap for innvandrere. I tillegg gir vi undervisning til grupper uten rett til gratis norskopplæring, og vurderer grunnskoleopplæring. Voksenopplæringen er en del av flyktning- og integreringstjenesten i kommunen, og underlagt kommunalleder I. Voksenopplæringen er samlokalisert med kommunal frivilligsentral.

Har du stor arbeidskapasitet og engasjement, er fleksibel og har lyst til å bidra til at nye innbyggere i kommunen skal lykkes, er du velkommen som søker hos oss. Arbeidet vil i hovedsak foregå på dagtid, men det må påberegnes noe ettermiddag/kveldsarbeid.

Kontaktpersoner
Marit Dahl Jørgensen, Flyktningkonsulent, mobil: 41260549, marit.dahl.jorgensen@heroy-no.kommune.no
Siv Nilsen, Kommunalleder I, mobil: 48201382, siv.nilsen@heroy-no.kommune.no

100 % lærerstilling ved Herøy skole

Herøy skole har fra 1. august ledig 100 % fast lærerstilling med hovedvekt på særskilt norskopplæring for språklige minoriteter og øvrige fag på barnetrinnet.

Herøy skole er en skole med 193 elever på 1. - 10. årstrinn. Skolen har også skolefritidsordning.

Arbeidsoppgaver
Kartlegging og undervisning for minoritetsspråklige elever og fag på barne- og ungdomstrinnet.

Vi søker:
Vi ønsker lærere med videreutdanning innen andrespråkspedagogikk som kan gå inn i særskilt norskopplæring for språklige minoriteter. Det kan også bli aktuelt å undervise i matematikk, engelsk og norsk på barnetrinnet. Det er ønskelig med kompetanse innen IKT/ iPad.

Kontaktperson
Lars O Mogård Larsen, Enhetsleder Herøy skole, mobil: 91681869, Lars.Olav.Mogard.Larsen@heroy-no.kommune.no

Lærer ved Herøy skole (midlertidig stilling)

Herøy skole har fra 1. august 2017 ledig inntil 100 % midlertidig stilling frem til jul som lærer med hovedvekt på styrket lærerinnsats 1. - 4.klasse.

Herøy skole er en skole med 193 elever på 1. - 10. årstrinn. Skolen har også skolefritidsordning.

Arbeidsoppgaver
Undervisning i 1. - 4. klasse.

Vi søker:
Vi søker lærer med kompetanse innen begynneropplæring 1. - 4. klasse. Det er spesielt ønskelig med kompetanse innen norsk, matematikk og engelsk.

Andre opplysninger
Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre
Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via kommunens hjemmeside.

Trykk her for å søke på stillingene. Man kan også trykke på linken (overskriften) til hver stilling for å søke.

Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Søknadsfrist: 18. mai 2017.

 

Flyfoto Herøy skole

Annonser