Umulig med hovedsamband over Dønna før veien er ordnet

Herøysund klapper til kai

Formannskapet i Herøy vedtok i siste møte en uttalelse i forbindelse med behandling av fremtidig ferje - og hurtigbåttilbud i Nordland. Saken skal vedtas i fylkestinget i neste uke.

Fylkestinget skal i neste uke ta stilling til fremtidig ferje - og hurtigbåttilbud i Nordland. Denne saken har over lang tid engasjert både politikere og befolkningen i Nordland. I innstillingen fra fylkesrådet legges det opp til hovedsamband over Dønna med utvidet åpningstid. Reisende med bil fra Brasøy og Husvær skal også etter de nye planene innom Søvik for å komme seg til kommunesenteret. 

Tirsdag 3. oktober var formannskapet samlet til møte der de vedtok en uttalelse i forbindelse med den kommende behandlingen i fylkestinget. I forkant av møtet var det flere som signaliserte sin misnøye med rådmannens innstilling i saken.

Både fra Brasøy og Husvær kom det inn flere signaler på at kommunikasjonen inn til kommunesenteret ville bli kraftig forverret dersom de reisende fikk en omvei vi Søvik. Vedtaket i saken viser også at våre folkevalgte har ivaretatt disse synspunktene i sin behandling.

Savner mer engasjement
Under behandlingen gav ordfører Arnt Frode Jensen uttrykk for at han savnet et større engasjement rundt denne saken. Dette synspunktet fikk han støtte for blant flere formannskapsmedlemmer. Flere gav uttrykk for at det var viktig at blant annet Marine Harvest kom enda mer på banen.

- Det er viktig at Marine Harvest ikke bare uttaler seg muntlig, men også fremmer sine synspunkt skriftlig, sa Arnt Erling Paulsen (AP).

Farlig vei
Herøyfjerdingen har fått vite at mange trailersjåfører nekter å kjøre den smale Dønnaveien på vinterstid. Når det i utredningen påpekes at næringstrafikk skal prioriteres skulle en kanskje derfor tro at ferjesambandet mellom Herøy og Søvik må prioriteres inntil ny vei er på plass mellom Herøy fergekai og Bjørn fergekai.

Eget samband mellom Flostad og Brasøy
Arnt Erling Paulsen fremmet et eget forslag om å opprette et eget fergesamband mellom Flostad og Brasøy. Dette innebar at ferja mellom Flostad og Søvik fortsatt skulle gå innom Austbø på en del av turene. Dette ville etter hans mening gi et mye bedre tilbud til folk i sør-øyene. Han forutsatte også at dette forslaget innbefattet ekstra ferjetilskudd, som ligger til grunn for omleggingen.

Ordfører Arnt Frode Jensen hadde lite sans for dette forslaget og mente mente at dette var helt urealistisk å få aksept for. Han tok heller til orde for at ferja mellom Søvik-Austbø og Brasøy også skulle anløpe Flostad. Yngve Magnussen (H) hadde litt sans for forslaget til Paulsen, men på grunn av usikkerhet rundt tallene valgte han å ikke støtte forslaget.

Under avstemmingen fikk forslaget til Paulsen kun hans ene stemme.

Her er formannskapets vedtak i saken:

 1. Herøy kommune betrakter den framlagte saken som en prinsipiell føring på framtidige ferje- og hurtigbåttilbud i Nordland, og forutsetter at det gjennomføres innenfor rammen av inngåtte anbud og fysiske forutsetninger (veiutbedringer og andre tilhørende kommunikasjonsløsninger).
   
 2. Vi ønsker ikke å sette Bjørn-Sandnessjøen som et hovedsamband med basis i antall biler over sambandet. Sambandet Herøy-Søvik er betydelig større med basis i PBE (2016) som er den mest relevante størrelsen for et fergesamband.
   
 3. Det er umulig å gjennomføre Bjørn-Sandnessjøen som et hovedsamband før det er gjort betydelige vegutbedringer fra Herøy ferjeleie til Bjørn. Spesielt gjelder dette et absolutt krav om ny veg forbi Aakvikskaret .
   
 4. Dagens fergeanbud forutsetter siste avgang fra Flostad kl. 2345 for at Marine Harvest skal få dekket sine behov, inntil den nye vegløsningen er på plass.
   
 5. Innføring av direkterute og timesavganger er positivt.
   
 6. Det er usikkert om to ferger med timesavganger vil klare å ta unna trafikken. Før det gjennomføres vegutbedringer må næringstransportene gis prioritet på sambandet Flostad- Søvik. Det føres en nøye kontroll med behovsdekningen og det må tilrettelegges en beredskap for å dekke ekstra behov.
   
 7. Det forutsettes at sambandet Flostad – Søvik har samme åpningstid på morgenen som i dag for å tilrettelegge for arbeidspendling i begge retninger.
   
 8. Fergeanløp mellom Brasøy og Flostad i Herøy må videreføres slik at innbyggerne i denne delen av kommunen får likeverdig tilgang på kommunale tjenester som resten av kommunens innbyggere.
   
 9. Ved innføring av nytt hurtigbåtopplegg må det opprettholdes samme rutetilbud som i dag slik at det er mulig med arbeids- og skolependling til Herøy og Sandnessjøen. Båten må dimensjoneres for å ta opp 40-80 pendlere på Flostad.
   
 10. Hurtigbåten må fortsatt være godsførende.
   
 11. Dagens ruteopplegg for reiser til offentlig og privat service opprettholdes.
   
 12. Som en følge av at det er etablert en fiskeribedrift som er avhengig av transport ut med ferskvarer beholdes Husvær som anløpssted.
   
 13. For å ivareta turistnæringens behov bør det være en båtforbindelse mellom Vega og Herøy med behovsanløp på mellomliggende steder i perioden 1.5-30.09.
   
 14. Det er svært positivt om det kan etableres en korrespondanse mellom denne ruten og en ekstratur med NEX 1 i sommerhalvåret.
   
 15. For å sikre turistnæringens forutsigbarhet er det viktig at det skapes ro rundt rutetilbudet i 20-30 år framover.
   
 16. Det er viktig at det etableres et bredt samarbeid mellom fylket, kommunene og næringslivet ved utarbeidelse av nye ruteopplegg.
Herøysund klapper til kai
Det nye ferjeleiet på Flostad ble åpnet 1. juni i år. Før ny vei kommer på plass mellom Herøy ferjeleie og Bjørn ferjeleie ber politikerne i Herøy om at næringstrafikken prioriteres på sambandet Flostad- Søvik.
Formannskapsmøte 30
Formannskapet vedtok en uttalelse som nå er oversendt fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik.
Formannskapsmøte 30
Arnt Erling Paulsen fremmet et forslag om å opprette et eget fergesamband mellom Flostad og Brasøy som et alternativ til det foreslåtte sambandet mellom Søvik-Austbø og Brasøy.

Annonser