Ønsker fortsatt medbestemmelse i Helgeland Kraft

Kommunestyremøte 14

Under kommunestyrets behandling av konserndannelse av Helgeland Kraft 14. mars ble et endringsforslag fra Jim Dahl (SP) vedtatt.

Helgeland Kraft startet arbeidet med å omdanne selskapet til konsern allerede 2014. Målsettinga om å ha alt på plass innen 1. januar 2016 falt fort og det samme gjorde planen om å være i mål innen samme dato i år. Nå er målet å ha alt på stell innen 1. januar 2018.

Det som har forkludret framdriften er et ønske om å få på plass en eierstrategi før omdannelsen til konsern. Ønsket kom først fra Rana og deretter har andre kommuner sluttet seg til. Rådmennene/administrasjonssjefene i HKs 14 eierkommuner fikk så i oppdrag å utarbeide grunnlaget for en felles eierstrategi og komme med forslag til endringer av gjeldende vedtekter og aksjonæravtale. Advokat Ulf Larsen i Advokatfirmaet Lund & Co har bistått rådmennene i dette arbeidet.

Det var dette dokumentet, «Anbefaling til felles eierstrategi for Helgeland Kraft AS – rådmannsgruppens forslag», som nå ble behandlet av kommunestyret. Rådmennene tar blant annet til orde for at andre enn dagens 14 eierkommune skal kunne komme inn på eiersida. Det understrekes imidlertid at gjeldende konsesjonslovgivning setter en stopper for at private kan overta selskapet, da minst to tredjedeler av aksjene fortsatt må være i offentlig eie.

Rådmannsgruppa mener også at stemmerettsbegrensingen som fastslår at ingen kan stemme for mer enn 15,4 prosent av aksjene ikke bør videreføres. De anbefaler også at bedriftsforsamlinga avvikles. Den har 27 medlemmer og dens viktigste oppgave er å velge styre og føre tilsyn med styrets og administrerende direktørs forvaltning av selskapet. Også dagens distriktsvise representasjon i styret foreslås avviklet.

I og med at ordfører Arnt Frode Jensen sitter i styret og er erklært inhabil og varaordfører Elbjørg Larsen var fraværende på grunn av sykdom, ble Steinar Furu valgt til setteordfører da saken skulle behandles. Etter at rådmann Morten Sandbakken hadde orientert om saken fremmet Jim Dahl (SP) et endringsforslag. Kommunestyret ble da enige om at de trengte et gruppemøte for å behandle forslaget.

Viktig å sikre lokal styring
- Helgeland kraft er i dag et særdeles solid selskap med en betydelig egenkapital. At rådmannsgruppen kaller distriktsvis valgte styremedlemmer for inkompetente er uforståelig. Selskapets soliditet viser dette. Tallene viser jo at det er tilbakeført enorme verdier til egenkapital. 

- Vedtektene ble laget slik de er, nettopp for å sikre lokal og distriktsvis styring, kontroll og eierskap. Fjerning av bedriftsforsamlingen fjerner det meste av eiernes styringskontroll.

- Rådmennenes historiske fremstilling går tilbake til 1964. Det ble den gang bestemt at selskapets hovedmål er å drive med størst mulig fortjeneste, det samme som ligger i selskapets fremtidsplan. Selskapet er langt eldre enn dette. Det ble oppbygd på rentefritt låneinnskudd fra innbyggerne, blant annet fra Herøy. Det var mange som skrapte sammen sine siste kroner for å sikre at de skulle få strømledningen til sitt hus. Selv om selskapets oppgave som samfunnsbygger er endret i dagens samfunn vil det fortsatt være avgjørende for fremtidig bosetting og muligheter i distriktene.

- Små kraftverk kjøpes i dag opp i stor stil, så langt ca. 180 stykker, av franske og italienske selskap. Dette viser stor tro på gode fortjenester i framtiden på produksjon av grønn energi. Det samme gjelder for Helgeland Kraft som en stor profesjonell produsent av grønn energi. Disse inntektene må komme helgelendingene til nytte også i framtida, sier Jim Dahl.

Etter gruppemøtet fremmet AP og SP følgende felles forslag, som er det samme som ble fremmet av Dahl:

 1. Herøy kommunestyre forutsetter at rådmannsgruppen anbefaling til felles eierstrategi for Helgeland Kraft AS vil være et grunnlag for en politisk prosess før endelig behandling i selskapets generalforsamling.
 1. For å følge opp saken frem til selskapets generalforsamling nedsetter kommunestyret en politisk arbeidsgruppe bestående av: Ordfører + 2 personer oppnevnt av kommunestyret.
 1. Arbeidsgruppen delegeres fullmakt til å forhandle på vegne av kommunestyret med øvrige eierkommuner innenfor rammen av vedtak i denne sak.
 1. Herøy kommunestyre vedtar rådmannsgruppens forslag til eierstrategi for Helgeland Kraft AS med følgende endring/tillegg:
  Følgende punkt utgår: 5.4.1 «Rådmannsgruppen anbefaler at dagens ordning med valg av styremedlemmer ikke videreføres» Rådmannsgruppen er av den oppfatning at……» 

  Herøy kommune vil videreføre ordningen med distriktsvis styrerepresentasjon i morselskapet. Når det gjelder styresammensetningen i datterselskaper tilslutter Herøy kommune rådmannsgruppens forslag.

  Kommunestyret er i utgangspunktet skeptisk til å endre gjeldende omsetningsbegrensning men delegerer fullmakt til politisk arbeidsgruppe til å forhandle med de øvrige eierkommuner om dette punkt. Kommunestyret er i utgangspunktet skeptisk til å oppheve gjeldene stemmerettsbegrensning men delegerer fullmakt til politisk arbeidsgruppe til å forhandle med de øvrige eierkommuner om dette punkt.
   
 2. Herøy kommunestyre forutsetter at konsernetableringen gjennomføres i tråd med selskapets fremdriftsplan.

Følgende ble oppnevnt som politisk arbeidsgruppe: ordfører Arnt Frode Jensen (AP), Jim Dahl (SP) og Yngve Magnussen (H).

Uenighet om punkt 4
Representantene Vegar Dalen (FRP) og Yngve Magnussen fra felleslisten Høyre/Venstre la fram et forslag om at punkt 4 i endringsforslaget gikk ut. Vegar gav uttrykk for at han var uenig i at politikere skulle drive med selskapsdrift og de fremmet derfor et nytt pkt. 4

«Arbeidsgruppen rapporterer fortløpende til formannskapet og tar de fortløpende nødvendige justeringer»

Under votering fikk forslaget til nytt pkt. 4 fire stemmer, mens de andre punktene ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyremøte 14
Kommunestyret vedtok 14. mars et forslag fra Jim Dahl (SP) under behandlingen av konserndannelse av Helgeland Kraft.
Kommunestyremøte 14
Jim Dahl (SP) fikk gjennomslag for sitt forslag.
Kommunestyremøte 14
Steinar Furu (AP) fungerte for anledningen som ordfører. Forøvrig en oppgave han har hatt mange ganger tidligere i sin lange politiske karriere. Til høyre for han sitter rådmann Morten Sandbakken og formannskapssekretær Jan Nikolaisen.

Annonser