Nytt samferdselskart lagt fram av Fylkesrådet

Herøysund klapper til kai

Fylkesrådet la sist fredag fram forslag til nytt samferdselskart som nok vil fortsette å engasjere folk i tida framover. I planene legges det opp til hovedsamband over Dønna med utvidet åpningstid. Reisende med bil fra Brasøy og Husvær må nå innom Søvik for å komme seg til kommunesenteret. 

Politikere fra Alstahaug, Herøy, Dønna. Nesna, Lurøy og Træna var til stede under pressekonferansen. Det var også representanter fra næringslivet og transportnæringen.

Det er nok ikke alle som er like fornøyd med det nye forslaget, men det er positivt at det legges opp til at åpningstiden mellom Herøy/Dønna og fastlandet utvides. Personene bak aksjonen for å beholde Trænaruta jublet også for at denne videreføres med ny båt. De har fått inn 12 000 underskrifter og det viser hvor viktig denne ruta er for folk.

Reisende med bil fra Brasøy/Husvær liker nok dårlig at de må reise via Søvik for å komme seg til regionsenteret. De som reiser fra Austbø vil nok også få et mye dårligere tilbud enn det de har i dag. Siste ordet er nok derfor ikke sagt i denne saken som skal behandles av Fylkestinget 9. oktober 2017.

Her er det som omhandler Herøy og Dønna i forslaget:
For å styrke tilbudet til befolkning og næringsliv i Herøy og Dønna, vil fylkesrådet etablere en ny struktur for ferjetrafikken på Alstenfjorden. Ny tilbudsstruktur gir vesentlig økt åpningstid, flere avganger og stiv timesfrekvens.

Dagens to samband deles slik at det blir to samband med stort fartøy, Sandnessjøen – Dønna og Søvik – Herøy, og to samband med mindre ferje, Løkta –Sandnessjøen og Søvik – Austbø – Brasøy.

Utvidet åpningstid og hovedsamband over Dønna
Sandnessjøen – Dønna blir hovedsamband og får utvidet åpningstid og høyere frekvens. I store deler av driftsdøgnet tilbys timesfrekvens på strekningen. Åpningstiden blir fra cirka 05:30 til 00:30. Ruta betjenes av et mindre fartøy enn dagens, som forventes å dekke etterspørselen på grunn av flere avganger.

Søvik – Herøy kjøres også med timesfrekvens og reisetiden blir redusert fordi ferja ikke går innom Austbø. Åpningstiden blir noe redusert samtidig som antall avganger blir om lag som i dag. Dagens fartøystørrelse videreføres.

Løkta –Sandnessjøen betjenes av et eget, mindre fartøy med om lag samme tilbud som i dag. Søvik – Austbø – Brasøy betjenes av et eget, mindre fartøy. Brasøy får om lag samme tilbud som i dag. Austbø får noen færre avganger og noe redusert åpningstid, samtidig som hovedstrukturen i tilbudet til Austbø videreføres.

Åpningstiden Dønna – Sandnessjøen utvides og ivaretar også reisebehovet til/fra Herøy sen kveld, og deler av lørdag og søndag. Senere reisemuligheter/lengre åpningstid er etterspurt fra Marine Harvest. Nattavganger Sandnessjøen – Dønna kan vurderes på et senere tidspunkt dersom etterspørselen tilsier det.

I dagens samband Søvik – Austbø – Herøy – Brasøy ble det i 2016 fraktet 110 000 kjøretøyer.

Trafikken fordeler seg slik på delstrekningene:

Samband

Antall kjøretøy

Herøy – Søvik

83 000

Austbø – Herøy

16 800

Søvik - Brasøy

800

Herøy – Brasøy

2 200

Dersom tungbilandelen tas i betraktning, altså dersom det regnes i PBE, ville Herøy – Søvik hatt en enda større andel av trafikken. Delingen av sambandet i to gjør det mulig å prioritere hovedtransportstrømmen.

Hovedreisestrømmen fra Brasøy går mot Søvik/Sandnessjøen, 3 av 4 kjøretøy. Reisende som skal med bil fra Brasøy til Herøy (kommunesenter), må i ny struktur reise via Søvik og bytte til direkteferje Søvik – Herøy. Det legges opp til korrespondanse mellom ferjene.

Hurtigbåtruta videreføres med færre anløp
Hurtigbåtruta Sandnessjøen – Herøysteder (-Vega) videreføres, men ruta vil snu på Sandvær i vinterruta og ikke lenger kjøre til Kirkøy på Vega. Skolereiser og arbeidspendling fra Herøy ivaretas med hurtigbåt til Sandnessjøen med busskorrespondanser ut fra Sandnessjøen. Ruta vil bli betjent av et mindre, godsførende fartøy. Ruta vil ivareta behovet for internreiser i Herøy når ferjeruta endres til å gå Brasøy – Austbø – Søvik. Ruta har i dag 3 anløpssteder på Brasøy, Brasøy ferjekai, Brasøy og Husvær. Husvær og Brasøy ferjekai nedlegges som anløpssteder. Det er få reisende på dagens signalanløp, og befolkningen har et godt tilbud med ferje og buss via Søvik. Bussrutene må tilpasses noe for å sikre at reisende fra Austbø får et fullgodt tilbud når båtanløpet legges ned.

Hurtigbåtruta Sandnessjøen - Herøysteder videreføres og gir et direktetilbud mellom Brasøy og Herøy. Skoleelevene Sandnessjøen videregående skole reiser med hurtigbåten i dag, og i ny struktur må også elevene fra Brasøy, som reiser med ferje i dag, reise med hurtigbåten til Herøy sentralskole. Det vurderes videre om hjemtransporten fra Herøy skal skje med ferje eller hurtigbåt. Det etableres busstilbud for å ivareta transportbehovet fra ferjekaia på Flostad (Herøy) til skolen og kommunesenteret og evt. videre til Marine Harvest sitt anlegg.

Redusert ferjestørrelse til Austbø og Brasøy kan føre til gjenstående biler. Ruteplanen vil bli forsøkt utformet slik at kan være mulig å utføre ekstraturer til Austbø dersom dette skulle bli et omfattende problem.

I dagens samband Sandnessjøen – Dønna – Løkta var det 118 324 kjøretøyer i 2016.

Trafikken fordeler seg slik på delstrekningene:

Samband

Antall kjøretøy

Dønna – Sandnessjøen

106 493

Løkta – Sandnessjøen

8 246

Dønna - Løkta

3 585

Delingen av sambandet i to gjør det mulig å prioritere hovedtransportstrømmen.

Reisende fra Løkta må reise via Sandnessjøen for å komme til sitt kommunesenter. Hovedreisestrømmen fra Løkta går mot Sandnessjøen, mens 3 av 10 kjøretøy skal til/fra Dønna. Reisende som skal med bil fra Løkta til Dønna, må i ny struktur reise via Sandnessjøen og bytte ferje. Det legges opp til korrespondanse mellom ferjene, og det vurderes å legge morgenavgangen via Dønna. Dette må også ses i sammenheng med kapasitet og etterspørsel fra Dønna om morgenen.

Nordlandsekspressen skal ikke anløpe Bjørn
Nordlandsekspressen (Nex 1) skal i de nye planene ikke anløpe Bjørn. Dette skal løses med ferge fra/til Bjørn som går i korrespondanse med Nex1. Det nye tilbudet innebærer at reisetiden mellom Sandnessjøen og Bodø blir 4 timer og 55 minutter. Det er 10 minutter forkortet reisetid nordover og 50 minutter kortere reisetid sørover. Ankomst Bodø vil være cirka kl. 11:00. Dette gir korrespondanse med fly fra Bodø mellom kl. 12:15 og 12:45 og passer bedre for helsereiser.

Trykk her for å lese hele saksutredningen fra Fylkesrådet.

Herøysund klapper til kai
1. juni i år ble det nye ferjeleiet åpnet på Flostad. I de nye planene legges det opp til direktetrafikk mellom Flostad og Søvik med høy frekvens.
moysalen
Det legges opp til hovedsamband over Dønna med utvidet åpningstid. Bilferja Møysalen skal også byttes ut med ei mindre ferje.

Annonser