Kommunen overtar vei til Iberneset

Vei Iberneset

Et enstemmig formannskap vedtok i siste møte 7. april å overta veien til Iberneset boligfelt etter et endringsforslag fra Arbeiderpartiet.

Iberneset Eiendomsutvikling AS søkte 9. februar 2017 om kommunal overtakelse av veien i boligfeltet på Iberneset. Selskapet søkte også i 2016 om denne overtakelsen og denne søknaden ble behandlet i formannskapet 25. oktober 2016. Det ble da gjort vedtak om kommunal overtakelse av vegen på Iberneset fra når den ble asfaltert. Det ble da stilt som betingelse at utbyggerne senest 15. oktober besørget asfaltering av vegen. Iberneset Boligutvikling AS ble da også gitt tillatelse til å kople gatelysene til eksisterende kommunalt veglysnett.

Asfaltering vurderes senere
Under behandlingen viste rådmannen til formannskapets tidligere vedtak og innstilte på å avslå søknaden om kommunal overtakelse av veien på Iberneset inntil asfaltering ble gjennomført. Arbeiderpartiet fremmet et endringsforslag som etter kort debatt ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket innebærer at kommunen overtar veien på Iberneset boligfelt vederlagsfritt fra fylkesvei 162 til snuplass ved Inge Sandværs bolig. Asfaltering vil bli vurdert gjennomført i forbindelse med kommunens asfalteringsprogram og når det er avsatt midler i budsjettet til dette.

Vei Iberneset
Formannskapet vedtok i siste møte at kommunen overtar denne veien til Iberneset boligfelt.

Annonser