Innspill fra næringsforeninga angående framtidig ferge- og hurtigbåttilbud

Anne Karlsen_første kvinnelige leder i næringsforeninga

Herøy næringsforening har sendt over en uttalelse til Nordland Fylkeskommune i forbindelse med saken og framtidig ferge- og hurtigbåttilbud som skal vedtas av Fylkerådet i neste uke.

Her er uttalelsen fra Herøy næringsforening:
Herøy Næringsforening vil på vegne av næringslivet i Herøy komme med noen innspill til Nordland Fylkeskommune, vedrørende de fremtidige ferge- og hurtigbåt tilbudene som er foreslått for Helgeland. 

Herøy Næringsforening (senere kalt HNF) har et voksende og aktivt næringsliv og er avhengig av et godt samferdselstilbud for både næringsaktører og pendlere. Vi mener at vi i dag har et godt rutetilbud, som fungerer og bør i utgangspunktet opprettholdes slik, til fastlandsforbindelsen er på plass. HNF stiller seg undrende til at det settes i gang store og kostbare endringer, mens prosjektarbeidet med fastlandsforbindelse pågår for fullt.

I endringsforslaget som ble lagt fram i Sandnessjøen for noen uker siden, var fergesambandet Sandnessjøen-Dønna, foreslått som hovedsamband.  Skal dette bli en realitet etter at veien er trafikk-sikret for både personbiler, tungtransport og gående, forventes det at det også settes opp gode bussforbindelser mellom Flostad-Bjørn. 

Inntil det er foretatt vesentlige utbedringer av veien mellom Bjørn på Dønna og Flostad på Herøy, er det en forutsetning og krav fra HNF at åpningstiden for sambandet Flostad-Søvik og godsførende hurtigbåttilbud, fortsetter som i dag med både tidlig- og sein ferger samt hurtigbåter.

Ferge fra Brasøy må fortsatt anløpe Flostad, og hurtigbåt fra Husvær til Flostad må opprettholdes, slik at befolkningen i Sør-øyene skal kunne fortsette å jobbe på Herøy og Dønna, uten å måtte reise i flere timer hver vei. Næringslivet i Herøy har mange ansatte med bostedsadresse i Brasøy og Husvær, og vi er avhengige av at disse kommer seg til Flostad for å kunne være i jobb.  Uten en slik forbindelse vil det være bort imot umulig for innbyggere på Brasøy, Sandvær og Husvær å bruke tjenestene i kommunesenteret. 

HNF ønsker å få tilsendt de planlagte rutetidene/åpningstid, samt kapasiteten på de ferger som er planlagt satt inn, både over Søvik-Herøy-Brasøy, Sandnessjøen-Dønna-Løkta, samt hurtigbåter. Vi stiller også spørsmål til hva som er planlagt når det gjelder oppstillingsplass både på fergeleie i Sandnessjøen og på Bjørn, dersom dette skal bli hovedsambandet. Slik det er i dag, har oppstillingsplassene allerede alt for liten plass, bilkøene står langt oppover hovedveien, noe som utgjør en trafikkfare for både reisende og øvrige trafikanter.

HNF stiller seg støttende til det politiske vedtaket som ble fattet av formannskapet i Herøy 3.10.2017, sak. 85/17, som dere skal ha fått tilsendt fra kommunen.

Håper at Nordland Fylkeskommune ikke vedtar og iverksetter et hastevedtak uten at alle forhold er nøye vurdert. Slik at vi fortsatt kan drive et voksende næringsliv i Herøy, med arbeidspendlere, som pendler både til og fra Herøy. 

Anne Karlsen_første kvinnelige leder i næringsforeninga
Anne Karlsen er leder i Herøy næringsforening.

Annonser