Foreslår å fjerne hurtigbåtrute

Rypøy

I dag presenterte prosjektleder Jørn Sørvig forslag til nytt samferdselskart for Nordland på en pressekonferanse i Bodø. Forslaget innebærer blant annet at nåværende hurtigbåttilbud for Herøy foreslås lagt ned.

Klokken 12 i dag fikk samferdselsråd Willfred Nordlund overbrakt rapporten om det nye samferdselskartet for Nordland i hendene. Forlaget vil nok garantert vekke sterke følelser både i Herøy og mange andre steder i Nordland.

Det mest dramatiske for Herøy sin del er etter manges mening at dagens hurtigbåttilbud foreslås nedlagt. I stedet foreslås det å opprette en ny båtrute Flostad – Brasøy – Sandvær – (Kirkøy) som skal ivareta skole og arbeidspendling mellom Flostad, Brasøy og Sandvær. I sommersesongen fra mai til august skal ruta utvides til Vega. Dagpendling mellom Herøy og Sandnessjøen skal ivaretas med ferge og korresponderende busser.

Når det gjelder fergetilbudet legges det opp til direktesamband mellom Flostad og Søvik mens Austbø og Brasøy skal betjenes med en mindre ferge. På Dønna foreslås det også direkteferge mellom Bjørn og Sandnessjøen mens Løkta skal betjenes med en mindre ferge.

Utredningen innebærer også endringer for Nordlandsekspressen (NEX 1). Bjørn foreslås nedlagt som anløpssted, noe som igjen fører til en langt mer kronglete reise for reisende fra Herøy og Dønna.

Kritisk til forlaget
Ordfører Arnt Frode Jensen er kritisk til forslaget, noe han også har gitt uttrykk for flere ganger tidligere.

- Det er ingenting nytt i forslaget som ble lagt fram i dag i forhold til det vi har fått framlagt tidligere, men jeg er sterkt kritisk til at det lar seg gjennomføre. Både når det gjelder kapasitet og regularitet mener jeg vi får et dårligere tilbud enn det vi har i dag. Når man begynner å se nærmere på konsekvensene av en slik omlegging tror jeg man fort vil se at dette ikke er gjennomførbart.

- Når det gjelder kutt av hurtigbåtruta så mener jeg at dette blir vanskelig å håndtere. Skoleelever får en mye lengre skoledag og det mener jeg ikke er forsvarlig. Jeg kan ikke skjønne at det er noe mål for fylkeskommunen at skoleelever skal flytte på hybel i Sandnessjøen når de er 16 år. Fjerning av hurtigbåten til Sandnessjøen medfører også et dårligere tilbud for pendlere og at busstilbudet må styrkes betraktelig, sier Jensen.

Viktig med engasjement
Utredningen skal være ute på høring fram til 1. juli 2017 og ordføreren oppfordrer nå næringsliv, pendlere, skoleelever og befolkningen ellers om å komme på banen og si hva de mener om forslaget.

Etter høringsrunden er over skal saken til slutt behandles i fylkesrådet i oktober.

Her er de 10 punktene i rapporten som ligger under overskriften Alstenfjorden:

 1. Fv. 828 Flostad - Bjørn gis forsterket vintervedlikehold og økning av antall møteplasser for å bedre kapasitetsutnyttelsen på fergene over Alstenfjorden.
 2. Det opprettes direktefergesamband Herøy – Søvik.
 3. Fergesambandet Bjørn- Sandnessjøen gjøres om til direkteferge. Bedrer muligheter for skole-/jobbpendling. Det bør vurderes utvidet kvelds-/nattilbud for å gi befolkningen på Herøy og Dønna bedre muligheter til å bruke kultur- og arbeidstilbud i Sandnessjøen.
 4. Det opprettes eget samband med mindre ferge tilpasset trafikkgrunnlaget som betjener Herøy, Brasøy, Austbø, Søvik. Skoleskyss og jobbpendling Austbø- Søvik ivaretas av denne.
 5. Det opprettes eget fergesamband Løkta – Sandnessjøen med ferge tilpasset trafikkgrunnlaget. Bjørn anløpes på enkelte turer for å ivareta pendling Løkta - Dønna. Biler fra Bjørn til Sandnessjøen må bruke hovedsambandet.
 6. Båtrute 18-172 Sandnessjøen- Herøysteder – Vega, legges ned.
 7. Det opprettes ny båtrute Flostad – Brasøy – Sandvær – (Kirkøy) som skal ivareta skole/ arbeidspendling Flostad -Brasøy Sandvær. Båten fører gods til Sandvær. I sommersesongen (mai- august) utvides ruta til Vega. Dagpendling Herøy – Sandnessjøen ivaretas med ferge og korresponderende busser. (Ukependling mot Vega-Alstahaug muliggjøres med buss i korrespondanse med ferga Igerøy-Tjøtta).
 8. Dagens regionpendel rute 18-182 Sandnessjøen-Bjørn-Nesna legges ned.
 9. Ny regionpendel betjener Sandnessjøen- Nesna – Stokkvågen – Onøy – Sleneset – Nord-Solvær - Lovund. Strekningen Onøy - Lovund kun kveld og morgen i korrespondanse med NEX 1 på Onøy. Øvrige turer fra Sandnessjøen vil ha korrespondanse på Stokkvågen med ferger til Onøy – Sleneset- Lovund og Træna. Avgangstider fra Sandnessjøen ettermiddag tilpasses flyankomst.
 10. Fergerute 18-186 Solfjellsjøen – Vandve får eventuelle mindre justeringer.

Trykk her for å lese mer om denne saken på Nordland Fylkeskommunes hjemmesider. Her blir også høringen lagt ut i løpet av februar.

Vi tar også med bakgrunn og mandat for denne utredningen som er hentet fra rapporten som ble lagt fram i dag.

Bakgrunn
Kommuneproposisjonen for 2015 varslet endringer i fylkeskommunenes inntekter som følge av et nytt system for overføringer fra staten. Det nye inntektssystemet inneholder nye kostnadsnøkler og nye kriterier. For Nordland betyr det en årlig inntektsreduksjon på ca. 283 millioner kroner.

Samferdselsråden ga i fylkestinget i februar 2015 en orientering om utfordringer for tjenestetilbudet i samferdselssektoren og arbeidet med å sikre gode, langsiktige løsninger for framtidas samferdsel i Nordland.

Samferdsel er avgjørende viktig for å kunne opprettholde bosetting, for å kunne skape robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner, og for å kunne utvikle næringslivspotensialet i Nordland.

Nordland har mange øyer med betydelig næringsaktivitet som er avhengige av ferje- og hurtigbåtkapasiteter med tilstrekkelig frekvens og åpningstid for å kunne opprettholde og utvikle sitt næringsgrunnlag. Næringslivets behov må bli ivaretatt i større grad i den kommende kommuneproposisjonen.

Medbestemmelse er en grunnleggende forutsetning i et velfungerende demokrati. Slik er det naturligvis også i Nordland. Skal fylkesrådet evne å utmeisle nye samferdselsløsninger som står seg over tid – må vi gjøre dette i samspill med berørte kommuner, med næringslivet og med andre relevante aktører. Dialogen er på mange måter vårt fremste virkemiddel i den politiske samferdselsverktøykassa.»

Nordland har i dag et omfattende og godt utbygd offentlig samferdselstilbud på kysten med hurtigbåter og ferger. Det stilles imidlertid stadig større krav til frekvens, hastighet, regularitet og kapasitet. Dette gjelder både næringstransport og persontransport. Dette følger av den alminnelige samfunnsutvikling der forventing til servicetilbud, behov for kompetanse og konkurransedyktige transporttilbud til næringslivet er de mest sentrale faktorene. I tillegg øker kostnadene både som følge av standard og størrelse på fartøyer og driftsutgifter knyttet til drivstoffpriser og mannskapskostnader.

I lys av nye behov og rammebetingelser har fylkeskommunen et ansvar for med jevne mellomrom å gjennomgå transporttilbudet som tilbys med tanke på om det totale tilbudet er i samsvar med behovene, og om dagens ferge- og hurtigbåtstrukturer gir det mest effektive transporttilbudet innenfor de økonomiske rammer som er disponible.

Mandat
Fylkesrådet ga i sak 120/2015 føringer for arbeidet med nytt samferdselskart. Hovedpunktene i dette mandatet

 1. Hovedformålet med prosjektet er å effektivisere trafikkløsningene knyttet til ferge og hurtigbåtene for fortsatt å kunne tilby gode samferdselsløsninger langs Nordlandskysten selv om fylkeskommunens økonomiske rammer blir redusert.
   
 2. Prosjektet har som mål å tegne hovedstrukturene for hurtigbåt- og fergeløsninger de neste 20 (30 årene).
   
 3. Samferdselspolitikk og ruteløsninger angår alle på kysten og det må lages gode prosesser for å sikre at brukere og andre interessenter blir involvert.
   
 4. Framtidas samferdselsmønster må forankres til fylkesplan og regional transportplan. Dette må konkretiseres i form av alternative mål for reisetid, for reisemønster, transportmiddel osv. som forutsetninger for nye trafikkløsninger.

Arbeidet organiseres i et eget prosjekt i administrasjonen og planarbeidet skal gjennomføres med samme metodikk som brukes ved konseptvalgutredninger for store offentlige investeringer for å sikre god medvirkning fra brukerne.

I tillegg til den administrative organisering i prosjektgruppe og styringsgruppe, ble hurtigbåt- og fergeutvalget oppnevnt som referansegruppe. Politiske ledere i berørte kommuner ble organisert i såkalte samråd med styringsgruppa.

Rypøy
I utkast til nytt samferdselskart for Nordland foreslås det blant annet å legge ned dagens hurtigbåtrute.
Arnt Frode Jensen
Ordfører Arnt Frode Jensen er kritisk til forslagene som er lagt fram.

Annonser