Betinget støtte til teaterverkstedet Fyret

Formannskapet støtter Fyret

Formannskapet i Herøy tildelte i møte 9. mai støtte til forprosjekt for kultur- og teaterverkstedet Fyret, under forutsetning av at de andre HALD-kommunene gjør det samme.

Kultur- og teaterverkstedet Fyret ønsker å dra i gang et forprosjekt for å etablere et kompetansesenter for scenekunst for og med barn og unge i regionen. Det vurderes fire områder for en slik virksomhet: teaterverksted, teaterlaboratorium (utforsking gjennom ulike typer spill), formidling og folkehelse.

Forprosjektet har en kostnadsramme på kr. 304 200 og i denne sammenheng har de søkt Herøy kommuneom næringsstøtte på kr. 25 000. Finansieringsplanen legger opp til at prosjektet ska finansieres med 160 000 kroner i eget arbeid, kr. 25.000 i tilskudd fra næringsfondet og 119 200 kroner fra andre finansieringskilder. Av dette inngår det 75000 kroner fra de tre øvrige HALD-kommunene, samt støtte fra fylkeskommunen og næringslivet. 

Rådmannen innstilte på avslag da han vanskelig kunne se at dette prosjektet ville medføre ringvirkninger i form av økt kultur- eller næringsaktivitet i Herøy.

Betinget støtte
Formannskapet vedtok enstemmig å støtte søknaden med 15 000 kroner under forutsetning av at de øvrige kommunene i HALD (Alstahaug, Leirfjord, Dønna) bidrar med det samme. Vedtaket innebærer også at det er forventninger om at kulturskolen i Herøy blir en del av prosjektet. Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto.

Formanskapet 10
Et enstemmig formannskap i Herøy vedtok betinget støtte til teaterverkstedet Fyret i siste formannskapsmøte.

Annonser