Befaring av nytt helsehus

Formannskapet befarer nytt helsehus_samling i inngangsparti

Tirsdag 28. februar var formannskapet og så på det nye helsehuset som er under bygging. Planen er at bygget skal stå ferdig innen 1. juli.

Politikerne fikk informasjon om at byggingen av det nye helsehuset har gått meget bra. Arbeidene ligger rundt to uker etter oppsatt plan, men dette mener man at man skal klare å ta inn senere.

I prosessen med det nye helsehuset har brukerne av bygget vært tatt med hele veien slik at bygget skal bli best mulig tilrettelagt for de ansatte og brukerne av bygget. Bygget inneholder romslige kontorer for både legekontoret, helsestasjonen og tannlegekontoret og i kjelleren blir det parkeringshus for de ansatte.

- I disse dager skal det foretas tetthetskontroll av taket og deretter skal innvendig isolering gjennomføres. Stort sett alt av innervegger er satt opp og i løpet av de to neste ukene skal elektrikere og rørleggere starte arbeidet.

- Foreløpig planlegger vi ferdigstilling 1. juli, men 3. april vil vi ta en ny gjennomgang på framdriftsplanen og fastlegge endelig ferdigstillingsdato.

- Grunnarbeidene for nye omsorgsboliger starter i disse dager, opplyser rådmann Morten Sandbakken.

Kommunen har i innvilget en ramme på 79 millioner kroner inkl. mva som er fordelt med 37,5 millioner kroner til helsehus og 41,5 millioner til nye omsorgsboliger. Det er inngått kontrakter på 42,6 millioner kroner eks. mva med XO Construction for begge byggeprosjektene.

Dagens bygg lite egnet
Utgangspunktet for det nye helsehuset er at dagens bygg er i dårlig forfatning og at det har kommet en rekke alvorlige pålegg fra Arbeidstilsynet. Eksisterende helsehus er dessuten lite hensiktsmessig i forhold til dagens krav og drift.

Det nye helsehuset bygges like ved dagens helsehus, som skal rives etter at det nye bygget er tatt i bruk.

Rettslig etterspill
I forbindelse med anbudet har mosjøselskapet Entrepretor AS og Contractor Bygg AS v/ J. Arntsen tatt ut stevning mot Herøy kommune, der de til sammen krever over sju millioner kroner i erstatning. Entrepretor har det høyeste kravet, et beløp oppad begrenset til 6,9 millioner kroner, mens Contractor Byggs krav oppad er begrenset til 250 000 kroner.

Saken er berammet for Alstahaug tingrett 12. juni. Saksøker hevder det er gjort brudd på regelverket for offentlige anskaffelse og det stilles også spørsmål ved byggeleders rolle og hans habilitet. Kommunen har tilbakevist alle anklager. Det er berammet et meklingsmøte mellom partene 20. april.

Formannskapet befarer nytt helsehus_samling i inngangsparti
Det er god takhøyde i det nye helsehuset. Fra venstre: kommunalleder II Geir Berglund, Arnt Erling Paulsen, ordfører Arnt Frode Jensen, rådmann Morten Sandbakken, Laila F. Vold, Svend Morten Reinertsen (representerer XO Construction), Sissel Eide Knutsen, varaordfører Elbjørg Larsen, Jim Dahl og kommunalleder I Siv Nilsen.
Formannskapet befarer nytt helsehus_utvendig
Det nye helsehuset ligger helt inntil dagens bygg, som skal rives når det nye tas i bruk.
Formannskapet befarer nytt helsehus_parkeringshus
I kjelleren blir det et romslig parkeringshus for ansatte.

  1 / 8 
 
Befaring av nytt helsehus 
Befaring av nytt helsehus
Her er det grunnarbeidet som er i gang.
 


Annonser